รายงานอบรม ระยะยาว[รายงาน] อบรมระยะยาว

 ลาอบรมเฉพาะทาง
 ลาศึกษา
 2563
 อบรมระยะยาว ลาอบรมเฉพาะทาง ปีงบประมาณ 2563


ลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วันที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

  น.ส.ฑิฆัมพร สกุลรัตนสาคร

3 / ส.ค. / 63 - 4 / ธ.ค. 63


2

  น.ส.สายฝน งินขุนทด

3 / ส.ค. / 63 - 20 / พ.ย. 63


3

  น.ส.ศิริวรรณ ทับศรีนวล

3 / ส.ค. / 63 - 20 / พ.ย. 63


4

  น.ส.จิราภรณ์ นิยม

3 / ส.ค. / 63 - 20 / พ.ย. 63


5

  นางศุภนันท์ ทบวงศรี

3 / ส.ค. / 63 - 30 / ก.ย. 63


6

  นางศุภนันท์ ทบวงศรี

3 / กพ / 63 - 29 / พ.ค. / 63


7

  น.ส.อภิญญา ซาเหลา

3 / กพ / 63 - 24 / พ.ค. / 63