คู่มือการใช้งาน E-Phis
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 ระบบงานจ่ายยา   
2 ระบบงานจัดเก็บรายได้ผู้ป่วย   
3 ระบบประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งาน EPHIS     
4 ระบบงานห้องคลอด     
5 ระบบงานชันสูตรโรค   
6 ระบบงานห้องบัตร   
7 ระบบงานวิสัญญี   
8 ระบบงานรังสีวิทยา   
9 ระบบงานห้องผ่าตัด   
10 ระบบงานหอผู้ป่วย   
11 อนุมัติสิทธิการรักษา   
12 ระบบงานจุดลงทะเบียนผู้ป่วยใน   
13 ระบบงานบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ     
14 สุขาภิบาล     
15 ระบบงานห้องตรวจโรค   
16 ระบบงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์