รายงานอนุมัติอบรมระยะสั้น แบบเบิกเงิน[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะสั้น แบบเบิกเงินลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

ยกเลิกประชุม workshop I "Neonatal resuscitation 2015" workshop II "Neonatal Non-invasive Respiratory Support" และ workshop III "Expert on management of babies' breastfeeding problems"

ยกเลิก


2

ยกเลิก อบรมการช่วยกู้ชีพชีวิตทารกแรกเกิด รุ่นที่4

ยกเลิก


3

กท0602/7169 อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อระดับผู้บริหารงานจ่ายกลาง

6/ก.ย./64 - 17/ก.ย./64


4

กท0401/648 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Important Issues In Neonatology

24/ส.ค./64 - 27/ส.ค./64


5

เลื่อนอบรมหลักสูตรหลักปฏิบัติการทำให้เครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ปราศจากเชื้อขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14

16/ส.ค./64 - 20/ส.ค./64


6

อบรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจเรื่อง Nursing Management for Respiratory in Neonate and Pediatric

16/ส.ค./64 - 20/ส.ค./64


7

ยกเลิกประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 44

ยกเลิก


8

ประชุมการดูแลแบบบูรณาการและต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน นางวันทนา

22/ก.ค./64 - 23/ก.ค./64


9

เปลี่ยนรูปแบบการประชุมและค่าลงทะเบียน การประชุม เรื่อง การดูแลแบบบูรณาการและต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

22/ก.ค./64 - 23/ก.ค./64


10

เลื่อนอบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด

16/ส.ค./64 - 18/ส.ค./64


11

ประชุมชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

26/มิ.ย./64 - 27/มิ.ย./64


12

อบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4

16/ส.ค./64 - 18/ส.ค. /64


13

อบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research R2R for Quality Development and work Process Improvement รุ่นที่ 2

23/มิ.ย./64 - 25/มิ.ย./64


14

เลื่อนประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44

เลื่อนเป็น 22/มิ.ย./64 - 25/มิ.ย./64


15

อนุมัติอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Practical points for Nurse in Update Neonatal Resuscitation) รุ่นที่ 4

4/ส.ค./64 - 6/ส.ค./64


16

อนุมัติประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลแบบบูรณาการและต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

22/ก.ค./64 - 23/ก.ค./64


17

ยกเลิกอบรมหลักสูตร MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2060 รุ่นที่ 34

ยกเลิก


18

ยกเลิก การประชุมวิชาการ "ThAPD ANNUAL MEETING"

ยกเลิก


19

อนุมัติอบรมหลักสูตร หลักปฏิบัติการทำให้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14

10/พ.ค./64 - 14/พ.ค./64


20

อนุมัติประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44 International and Annual Conferences of the Association of Medical Technologists of Thailand 2021

18/พ.ค./64 - 21/พ.ค./64


21

อนุมัติอบรมเรื่อง การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล

7/มิ.ย./64 - 18/มิ.ย./64


22

ประชุมวิชาการเรื่อง Updated Competency of thai Nurse Practitioner in COVID-19 of New Normal Era

17/พ.ค./64 - 21/พ.ค./64


23

อนุมัติอบรมโครงการ เพิ่มศักยภาพความชำนาญในการแปลผลภาพวินิจฉัยเต้านมสำหรับรังสีแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวินิจฉัยในประเทศไทย

17/พ.ค./64 - 21/พ.ค./64


24

อนุมัติประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2564 เรื่อง หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม

28/เม.ย./64 - 30/เม.ย./64


25

อนุมัติประชุมวิชาการ เรื่อง Update Practice in NICU 2021

28/เม.ย./64 - 30/เม.ย./64


26

อนุมัติยกเลิกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Trauma Care : Quality Team Approach

26/เม.ย./64 - 30/เม.ย./64


27

อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ(การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น)

15/มี.ค./64 - 19/มี.ค./64


28

อนุมัติอบรม หลักสูตรพยาบาลทารกแรกเกิดระบบถ่ายทอดทางไกล

9/มี.ค./64 - 12/มี.ค./64


29

ยกเลิกอบรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ยกเลิก


30

อนุมัติเลื่อนอบรม หลักสูตร MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 34

เลื่อนไม่มีกำหนด


31

อนุมัติอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Trauma Care: Quality Team Approach"

26/เม.ย/64 - 30/เม.ย./64


32

ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21

17/มี.ค./64 - 19/มี.ค./64


33

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่อง "Practical pearls for long term care in the new normal era"

3/มี.ค./64 - 5/มี.ค./64


34

อนุมัติประชุมวิชาการ เรื่อง Product Information Leaflet and Boxed Warnings (Pil-Box)

22/ก.พ./64 - 24/ก.พ./64


35

เลื่อนประชุมวิชาการ เรื่อง ThAPD ANNUAL MEETING

เลื่อนไม่มีกำหนด


36

เลื่อนอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ำนมอุดตัน "Physical therapy in breast engorgement and blocked milk ducts"

24/เม.ย./64 - 25/เม.ย./64


37

อนุมัติเปลี่ยนแปลงการประชุมวิชาการ Hemodialysis Board Review for Nephrologsts and Nurse ครั้งที่ 1 เป็นแบบออนไลน์

16/ม.ค./64 - 17/ม.ค./64


38

ยกเลิกประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 10

12/ม.ค./64 - 14/ม.ค./64


39

อนุมัติอบรมหลักสูตร MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

8/ก.พ./64 - 10/ก.พ./64


40

อบรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1/มี.ค./64 - 25/พ.ค./64


41

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ำนมอุดตัน"Physical therapy in breast engorgement and blacked milk ducts"

16/ม.ค./64 - 17/ม.ค./64


42

ประชุมวิชาการเรื่อง ThAPD ANNUAL MEETING

19/ก.พ./64


43

อนุมัติประชุมการนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และบริบทองค์กรพยาบาล

17/ธ.ค./63 - 18/ธ.ค./63


44

อนุมัติประชุมวิชาการ Hemodialysis Board Review for Nephrologists and Nurse ครั้งที่ 1

16/ม.ค./64 - 17/ม.ค./64


45

อนุมัติอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (์NICU)"

15/มี.ค./64 - 19/มี.ค./64 ,19/เม.ย./64 - 7/พ.ค./64


46

อนุมัติประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 (2/2563)

16/ธ.ค./63 - 18/ธ.ค./63


47

อนุมัติยกเลิก ประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of New Drugs 2020

-


48

อนุมัติยกเลิก ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563

-


49

อนุมัติยกเลิก ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21 (21st HA National Forum)

-


50

อนุมัติยกเลิกอบรม HA 401

-


51

อบรมเรื่อง การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 42

9/พ.ย./63 - 20/พ.ย./63


52

ยกเลิกอบรม Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric

31/ส.ค./63 - 4/ก.ย./63


53

อนุมัติประชุมมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 13

27/ต.ค./63 - 30/ต.ค./63


54

อนุมัติเลื่อนอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่"

เลื่อนไม่มีกำหนดจากเดิม 30/มี.ค./63 - 3/เม.ย./63


55

อนุมัติอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่"

30/มี.ค./63 - 3/เม.ย./63


56

ยกเลิกอบรมหลักสูตรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 10

2/มี.ค./63 - 28/พ.ค./63


57

อบรมหลักสูตรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 10

2/มี.ค./63 - 28/พ.ค./63


58

อนุมัติเลื่อนอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 THEME : What's Hot What's Not

1/ก.ย./63 - 4/ก.ย./63


59

อนุมัตินส.รพี, นส.อาทิชา, และอีก 10 ราย เรื่อง 21 HA

10/มี.ค./63 - 13/มี.ค./63


60

ยกเลิกการอบรม การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ รุ่นที่ 6

16/มี.ค./63 - 19/มี.ค./63


61

ประชุมวิชาการเรื่อง "Fundamental of Sustainable Development of Blood Bank"

24/ก.พ./63 - 25/ก.พ./63


62

การประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2563 เรื่อง "การบำบัดฟื้นฟูการรับรู้ความคิดความเข้าใจในผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง"

26/ก.พ./63 - 28/ก.พ./63


63

ประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง "PROSTH TALK: ALL ABOUT ESTHETIC DENTISTRY"

31/ม.ค./63


64

อบรมหลักสูตร HA 501: การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2

22/ม.ค./63 - 24/ม.ค./63


65

อบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 61

21/ม.ค./63 - 24/ม.ค./63


66

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 109(2/2562)

18/ธ.ค./62 - 20/ธ.ค./62


67

ประชุมวิชาการ เรื่อง "บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์"

18/ธ.ค./62 - 20/ธ.ค./62


68

อบรมวิชาการศาสตร์กาารแพทย์แผนจีนทางคลินิก ครั้งที่ 6 เรื่อง"การรักษาโรคระบบต่อมไร้ท่อ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน"

28/พ.ย./62 - 29/พ.ย./62


69

ประชุมวิชาการครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 เรื่อง National Forum on Birth Defects and Disabilities

20/พ.ย./62 - 21/พ.ย./62


70

ประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2562 เรื่อง Investigating the Mystery of NON-odontogenic Pain

25/พ.ย./62 - 26/พ.ย./62


71

ประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

19/พ.ย./62 - 22/พ.ย./62


72

ประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 43

27/พ.ย./62 - 29/พ.ย./62


73

ประชุมวิชาการทันตกรรมเด้กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

13/พ.ย./62 - 15/พ.ย./62


74

อนุมัติเลื่อนประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติครั้งที่ 28

-


75

อนุมัติเลื่อนประชุม Pharmacotherapy of New Drugs 2020

16/ก.ย./63 - 18/ก.ย./63


76

โครงการสัมมนาป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง "COVID-19 Thailand Perspective"

19/ส.ค./63 - 21/ส.ค./63


77

ประชุมวิชาการ เรื่อง "LADIES IN PROSTHODONBTICS"

9/ต.ค./63


78

น.ส.ณัฐกานต์, น.ส.กานต์ธีรา

19 - 20 / ก.ย. / 63


79

น.ส.ลดาประไพ คุณาวงศ์

9 - 12 / ก.ย. / 63


80

น.ส.อรัญญา,น.ส.ศิริธร (ยกเลิก)

19 - 21 / ส.ค. / 63


81

น.ส.จันจิรา,น.ส.มะลิวัลย์,น.ส.จารุทรรศ

8 - 19 / มิ.ย. / 63


82

น.ส.หทัยรัตน์ ณ ระนอง

8 - 12 / มิ.ย. / 63


83

น.ส.ตัสนีม อามีณทรานนต์

8 - 9 / มิ.ย. / 63


84

นายจีระเดช, น.ส.น้ำหวาน, นางอารมณ์, นางดาวใจ, น.ส.ดุษฎี

29 / เม.ย. / 63 - 1 / พค. / 63


85

น.ส.ณัฐกานต์,น.ส.กานต์ธีรา

27 / เม.ย. / 63 - 1 / พค. / 63


86

น.ส.นฤมล แสนวงศ์

28 - 29 / เม.ย. / 63


87

น.ส.พิชญ์สินี, น.ส.วชิรา

27 - 30 / เม.ย. / 63


88

น.ส.อาทิยาพร ตะกูลรัมย์

23 - 24 / เม.ย. / 63


89

นางอารมณ์,นางแววตา,น.ส.ศรินรัตน์,น.ส.วิภาวี

22 - 24 / เม.ย. / 63


90

น.ส.จิราพร, น.ส.พัชราภรณ์

1 - 3 / เม.ย. / 63


91

น.ส.วิภา,น.ส.วรัญญา,น.ส.ปิยพร

31 / มีค / 63 - 1 / เม.ย. / 63


92

นางธนิกานต์, นางวิจิตรา (ยกเลิก)

25 - 27 / มีค / 63


93

น.ส.นันทวัน, น.ส.วันวิสา

17 - 20 / มีค / 63


94

น.ส.อมรรัตน์, น.ส.สุดารัตน์, น.ส.ศตพร

16 - 19 / มีค / 63


95

น.ส.มรกต, น.ส.ปรีดาพร

15 / มีค / 63


96

นส.รพี, นส.อาทิชา, และอีก 10 ราย เรื่อง 21 HA (เลื่อนการอบรม)

(ยังไม่มีกำหนด)
เดิม 10 - 13 / มีค / 63