คุณอยู่ที่ เกี่ยวกับโรงพยาบาล ทำเนียบผู้บริหาร


                                                          นายแพทย์พิชญา นาควัชระ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
ปี 2545 - 2551
 
                                                          แพทย์หญิงดลยา สุขสมปอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
7 มิถุนายน 2551 - 4 ตุลาคม 2553
 
                                                          นายแพทย์พิพัฒน์ เกรียงวัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
5 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2558
 
                                                          แพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
2 พฤศจิกายน 2558 - 29 มิถุนายน 2560  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19