รายงานอนุมัติอบรมระยะสั้น แบบไม่เบิกเงิน



[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะสั้น แบบไม่เบิกเงิน



ลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

เลื่อนประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44 "Annual Conferences of the Association of Medical Technologists of Thailand 2021"

22/มิ.ย./64 - 25/มิ.ย./64


2

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อสอบปรนัย (MCQ) เพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

21/มิ.ย./64 - 22/มิ.ย./64


3

สัมมนาวิชาการ การเรียนการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

15/พ.ค./64


4

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Advanced Skills for clinical teacher"

27/พ.ค./64 - 28/พ.ค./64


5

ยกเลิกดูงานการทำหัตการฉีดยาแก่ผู้ป่วยโดยใช้คลื่นสะท้อนความถี่สูงตรวจเอ็น กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ยกเลิก


6

สัมมนาเรื่อง Leading Culture transformation for Healthcare

27/เม.ย./64


7

ประชุมโครงการ เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข (Empowermment DM team and health care volunteer)

19/เม.ย./64


8

ประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19

10/มิ.ย./64 - 11/มิ.ย./64


9

อบรมหลักสูตร Case based Learning in Geriatric Ambulatoty Care รุ่นที่ 5 Theme : Case based Learning in Geriatric Ambulatoty Care

19/เม.ย./64 - 23/เม.ย./64


10

ประชุมวิชาการเทนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44 Annual Conferences of the Association of medical Technologists of Thailand 2021

18/พ.ค./64 - 21/พ.ค./64


11

ประชุมวิชาการ Annual Vascular Meeting 2021 ในหัวข้อ Essential Vascular For General Surgeon

19/เม.ย./64 - 21/เม.ย./64


12

อบรมระยะสั้น เรื่องการเตรียมพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤต

19/เม.ย./64 - 23/เม.ย./64


13

ประชุมเรื่อง transformation by Integration of Pharmacotherapy in Aging Society (TIPS)

10/มิ.ย./64 - 11/มิ.ย./64


14

สัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายการศึกษากับฝ่ายบริการพยาบาล

12/พ.ค./64 - 13/พ.ค./64


15

สัมมนาการพัฒนาคลินิกมลพิษ

7/เม.ย./64


16

ประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิค ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research (EBMCPPR): Updating Clinical Guidelines and Technology for Pharmacist

29/เม.ย./64 - 30/เม.ย./64


17

อบรมระยะสั้น เรื่อง การเตรียมพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤต

19/เม.ย./64 - 23/เม.ย./64


18

อบรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน ระยะที่ 2

23/มี.ค./64


19

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Assessment workshop for clinical teachers"

17/มี.ค./64 - 19/มี.ค./64


20

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเสริมสรา้งความครอบคลุมของการดูแลรักษาในวัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง

31/มี.ค./64


21

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Moving forward from current guideline to personalized critical care medicine"

31/มี.ค./64 - 2/เม.ย./64


22

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

11/มี.ค./64 - 12/มี.ค./64


23

อบรมการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

29/มี.ค./64 - 31/มี.ค./64


24

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 "Battle Asthma and Chronic Cough in the Year 2021"

11/มี.ค./64 - 12/มี.ค./64


25

อบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3/มี.ค./64 - 4/มี.ค./64


26

อบรมวิชาการ หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (CHULARAT Stroke Teaching Course for Doctors and Multidisciplinary team) รุ้นที่ 2

29/มี.ค./64 - 31/มี.ค./64


27

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความรุนแรงการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ (Pandemic Influenza Severity Assessment)

30/มี.ค./64 - 1/เม.ย./64


28

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care) และการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร

31/มี.ค./64


29

ประชุม การพยาบาลเวชปฏิบัติในยุควิถีใหม่ (Nursing Practitioner in The New Normal Era)

1/มี.ค./64 - 5 /มี.ค./64


30

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Media Creation tools for online courses

29/มี.ค./64 - 30/มี.ค./64


31

เลื่อนอบรมเรื่อง การผลิตอุปกรณ์ดามเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

เลื่อนไม่มีกำหนด


32

เลื่อนประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

เลื่อนไม่มีกำหนด


33

อบรมระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการดูแลภาวะสมองเสื่อม

26/เม.ย./64 - 28/เม.ย./64


34

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

21/ม.ค./64 - 22/ม.ค./64


35

ประชุมโครงการ "พัฒนาสมรรถนะพยาบาลและรับการประเมินการประกันคุณภาพทางการพยาบาล" ประจำปี 2564

24/ธ.ค./63 - 25/ธ.ค./63


36

ประชุมวิชาการประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อหลัก Critical Care Medicine 2020: COVID and Crisis in Critical Care

17/ธ.ค./63 - 19/ธ.ค./63


37

ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในงานวิกฤตสุขภาพจิต การป้องกันการฆ่าตัวตายและสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

18/ธ.ค./63


38

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Shared Vision การทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ปี 2564"

22/ธ.ค./63 - 23/ธ.ค./63


39

อบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ การป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

23/ธ.ค./63


40

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติและงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย

16/ธ.ค./63


41

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตอุปกรณ์ดามเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

15/ก.พ./64 - 16/ก.พ./64


42

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วยการสื่อสารสัมพันธ์ แบบออนไลน์

16/ธ.ค./63 - 18/ธ.ค./63


43

อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย systematic review

7/ม.ค./64 - 8/ม.ค./64


44

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การ Set up ระบบตามบริบทของสถานพยาบาล และการใช้งานระบบ Healthcare Risk Management System: HRMS on Cloud เครื่องมือคุณภาพในโครงการ 2P Safety Hospital ประจำปีงบประมาณ 2564

17/ธ.ค./63


45

ประชุมวิชาการประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อหลัก Critical Care Medicine 2020: COVID and Crisis in Critical Care

17/ธ.ค./63 - 19/ธ.ค./63


46

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ซี

16/ธ.ค./63


47

ศึกษาดูงานการทำหัตถการฉีดยาแก่ผู้ป่วยโดยใช้คลื่นเสีนงสะท้อนความถี่สูงตรวจเอ็น กล้ามเนื้อและข้อต่อ

6/ม.ค./64 - 25/ก.พ./64 เฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี


48

อบรม Ultrasound-guided peripheral nerve block workshop รุ่นที่ 1

18/ม.ค./64


49

ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน Theme "สู้โควิดต้องพิชิต NCDs" (Fight NCDs to defeat COVIC)

14/ธ.ค./63 - 15/ธ.ค./63


50

ประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของเวชศาสตร์ฟื้นฟู

18/ธ.ค./63 - 20 ธ.ค./63


51

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ

4/ม.ค./64 - 8/ม.ค./64


52

ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA Provincial learning network ปีงบประมาณ 2564

7/ธ.ค./63 - 8/ธ.ค./63


53

ประชุมถ่ายทอดบทเรียนและสร้างความยั่งยืนฯแก่คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับเขต 6 เขตนำร่อง

25/พ.ย./63 - 27/พ.ย./63


54

ประชุมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลแผนกหลังคลอดเพื่อการเชื่อมร้อยงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM

26/พ.ย./63 - 27/พ.ย./63


55

ประชุมเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล: นวัตกรรมและระบบบริการพยาบาลที่เป็นเลิศสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนในฐานวิถีชีวิตใหม่

25/พ.ย./63 - 26/พ.ย./63


56

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Essential skills for clinical teachers"

4/ก.พ./64 - 5/ก.พ./64


57

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "The 18th Chula EFSS Course"

16/พ.ย./63 - 18/พ.ย./63


58

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1

12/พ.ย./63 - 13/พ.ย./63


59

สัมมนา เรื่อง เหนือกว่ามาตรฐานกับการบูรณาการเทคโนโลยีความปลอดภัยสูง

12/พ.ย./63 - 12/พ.ย./63


60

ประชุมการส่งเสริมบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ระดับเขต 6 เขตนำร่อง

13/พ.ย./63 - 13/พ.ย./63


61

ประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 9

7/พ.ย./63 - 8/พ.ย./63


62

สัมมนา The Journey to Smarter Healthcare with IBM AI Solution & Assistant Robotic

4/พ.ย./63


63

ประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 (Thailand LA forum 2020) หัวข้อเรื่อง "คุณภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิถีใหม่"

23/พ.ย./63 - 24/พ.ย./63


64

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "Assessment of Non-technical Skills"

7/ธ.ค./63 - 8/ธ.ค./63


65

อบรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-5ปี)

26/ส.ค./63 - 3/ก.ย./63


66

ประชุมวิชาการ เรื่อง วิถีพยาบาลในยุค New Normal

19/ธ.ค./63 - 20/พ.ย./63


67

ประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

23/พ.ย./63 - 25/พ.ย./63


68

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 ฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา

24/พ.ย./63 - 27/พ.ย./63


69

ประชุมวิชาการ เรื่อง Renal Diseases and Biotechnology for Blood Purification (RB2020)

5/ธ.ค./63 - 7/ธ.ค./63


70

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36

29/ต.ค./63 - 31/ต.ค./63


71

อบรม เรื่อง Assessment workshop for clinical teachers

28/ต.ค./63 - 30/ต.ค./63


72

อบรม เรื่อง การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

8/ต.ค./63 - 9/ต.ค./63


73

อบรม เรื่อง Enhance the efficacy of Perioperative Practice: New Era of Perioperative Nurses

8/ต.ค./63


74

นางสาวปุญญภา, นางสาวกัญจนา

29 / ก.ย. / 63 - 2 / ต.ค. / 63


75

ธนิกานต์,มรกต,วิจิตรา

24 - 25 / ก.ย. / 63


76

นางพิทิพา,น.ส.อนงค์จิตต์

24 - 25 / ก.ย. / 63


77

นางณัฐธิดา,น.ส.ประทุม

16 - 18 / ก.ย. / 63


78

น.ส.วนิษฐา,น.ส.ชวนพิศ

16 - 18 / ก.ย. / 63


79

นายชนะ ภัทรสุขถวิล

16 - 18 / ก.ย. / 63


80

นายประพันธ์ คำชัยวงศ์

15 / ก.ย. / 63


81

นายชนะ ภัทรสุขถวิล

8 / ก.ย. / 63


82

น.ส.ศรินรัตน์,น.ส.วิภาวี

2 - 4 / ก.ย. / 63


83

น.ส.สิริกร,น.ส.วัชราภรณ์

2 - 3 / ก.ย. / 63


84

น.ส.ปัทมาพร,น.ส.อรัญญา,น.ส.อรนุช และ น.ส.นุสรัญ

5 - 7 / ส.ค. / 63


85

น.ส.จันทร์เพ็ญ, นายณัฐพงษ์, น.ส.สาธิมา และอีก 7 ราย

20 - 24 / ก.ค. / 63


86

น.ส.ธนัสถา,น.ส.จุฑามาศ,น.ส.จิรนันท์ และ น.ส.ปณิธิ

14 - 15 / ก.ค. / 63


87

นางสาวอารดา คีรี

8 - 9 / ก.ค. / 63


88

น.ส.วนศรี ไพศาลตันติวงศ์

16, 23, 30 / มิ.ย. / 63
และ 14, 21 / ก.ค. / 63


89

น.ส.ชุติมา วงษ์เทียนจันท์

15 - 19 / มิ.ย. / 63


90

นายประธาน บูรณกุลกิจการ

8 - 9 / มิ.ย. / 63


91

นางพัชรา พวงพิกุล

4 - 6 / มิ.ย. / 63


92

น.ส.มาไลย์,น.ส.นิตยา

1 / มิ.ย. / 63


93

นางสาวสาลินี สายมัน

22 / พ.ค. / 63


94

นางพิทิพา,น.ส.อนงค์จิตต์

20 - 22 / พ.ค. / 63


95

นางพัชรี พันพาไพร

20 - 21 / เม.ย. / 63


96

น.ส.จีรภิญญา นาคะยะ

31 / มี.ค. / 63 - 1 / เม.ย. / 63


97

น.ส.สุพัตรา วงษ์สามารถ

27 - 28 / มี.ค. / 63


98

น.ส.รัตลิตา, นายพิเชฐ

23 - 27 / มี.ค. / 63


99

นางณัฐธิดา สอนนาค

18 - 20 / มี.ค. / 63


100

น.ส.นันทินี, น.ส.ธนากานต์, น.ส.อนุชีรา

18 - 20 / มี.ค. / 63