รายงานอนุมัติอบรมระยะสั้น แบบไม่เบิกเงิน[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะสั้น แบบไม่เบิกเงินลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

ประชุมวิชาการประจำปีให้หัวข้อ 43th Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand

21/ต.ค./64 - 23/ต.ค./64


2

ประชุมวิชาการ Impact of COVID-19 on Medical Practice

30/พ.ย./64 - 2/ธ.ค./64


3

สัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกภายใต้บริบทชีวิตวิถีใหม่

14-15, 21-22, 28/ต.ค./64


4

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 ภายใต้ Theme "To Test or To Treat, Do We Need More Evidences?"

23/ต.ค./64 - 25/ต.ค./64


5

ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 37 เรื่อง Efficacy of zinc supplement in minimal hepatic encephalophathy : A prospective,randomized controlled trial

29 ต.ค. 64


6

เลื่อนประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง Important Issues in Neonatology

3/พ.ย./64 - 5/พ.ย. /64


7

อบรมวิชาการระยะสั้นประจำปี 2564 "The 12th Ramathibodi Neonalogy 2021""Practical Points in Neonatal Care"

18/พ.ย./64 - 19/พ.ย./64


8

อบรม หัวข้อ "Facilitation Skills (Train the trainer for NTS)"

30/ก.ย./64 - 1/ต.ค./64


9

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 "Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021"

ยกเลิก


10

ประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 8

22/ก.ย./64 - 24/ก.ย./64


11

อบรมกิจกรรมหนุนเสริมพลัง เพิ่มศักยภาพครูและกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียนและหนุนเสริมศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

15/ก.ย./64 และ 29/ต.ค./64


12

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งาน PETE (พีท) เปลปกป้อง

15/ก.ย./64


13

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องรูปแบบบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อของกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

16/ก.ย./64


14

อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิก เรื่อง แนวทางการจัดการผู้ป่วยทางระบบประสาท และการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564

10/ก.ย./64


15

อบรมเรื่อง การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยซอฟต์แวร์

10/ก.ย./64


16

เลื่อนประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง Important Issues in Neonatology

6/ต.ค./64 - 8/ต.ค./64


17

อบรมหลักสูตร การรายงานการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมสังกัดกรุงเทพมหานคร

11/ส.ค./64


18

ประชุมวิชาการ "Pharmacy Review and Update Series 2021 : Pharmacotherapy of the Eye"

23 - 25 สิงหาคม 2564


19

ประชุมวิชาการ "Pharmacy Review and Update Series 2021 : Pharmacotherapy of the Eye"

23 - 25 สิงหาคม 2564


20

ประชุมวิชาการ "Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021"

16 - 17 กันยายน 2564


21

ฝวช.45/2564 เรื่อง ประชุมวิชาการ Pharmacy Review and Update Series 2021 : Pharmacotherapy of the Eye

23/ส.ค./64 - 25/ส.ค./64


22

อบรมเรื่อง Update Critical Care 2021 for Nurse

6/ก.ย./64 - 8/ก.ย./64


23

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง "Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021"

16/ก.ย./64 - 17/ก.ย./64


24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่"

19/ก.ค./64 - 23/ก.ค./64


25

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 "Virtual meeting: One day update INS guideline"

6/ส.ค./64


26

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง Important Issues in Neonatology

25/ส.ค./64 - 27/ส.ค./64


27

ประชุมรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ Recency และการจัดบริการชวนเครือข่ายตรวจหาหารติดเชื้อเอชไอวี SNS (Social Network Straregy)

12/ก.ค./64


28

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

28/มิ.ย./64


29

อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย ภายใต้หัวข้อ หลักจริยธรรมในคน (Hman Research Protection : HRP)

29/มิ.ย./64


30

อบรมหลักสูตร Case based Learning in Geriatric Ambulatoty Care รุ่นที่ 5 Theme : Sharing Experiences in Geriatric Ambulatory Care

28/มิ.ย./64 - 2/ก.ค./64


31

อบรมหลักสูตร Case based Learning in Geriatric Ambulatoty Care รุ่นที่ 5 Theme : Dementia for Primary Care Physicians

7/มิ.ย./64 - 11/มิ.ย./64


32

ยกเลิกประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44

ยกเลิก


33

เลื่อนประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44 "Annual Conferences of the Association of Medical Technologists of Thailand 2021"

22/มิ.ย./64 - 25/มิ.ย./64


34

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อสอบปรนัย (MCQ) เพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

21/มิ.ย./64 - 22/มิ.ย./64


35

สัมมนาวิชาการ การเรียนการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

15/พ.ค./64


36

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Advanced Skills for clinical teacher"

27/พ.ค./64 - 28/พ.ค./64


37

ยกเลิกดูงานการทำหัตการฉีดยาแก่ผู้ป่วยโดยใช้คลื่นสะท้อนความถี่สูงตรวจเอ็น กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ยกเลิก


38

สัมมนาเรื่อง Leading Culture transformation for Healthcare

27/เม.ย./64


39

ประชุมโครงการ เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข (Empowermment DM team and health care volunteer)

19/เม.ย./64


40

ประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19

10/มิ.ย./64 - 11/มิ.ย./64


41

อบรมหลักสูตร Case based Learning in Geriatric Ambulatoty Care รุ่นที่ 5 Theme : Case based Learning in Geriatric Ambulatoty Care

19/เม.ย./64 - 23/เม.ย./64


42

ประชุมวิชาการเทนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44 Annual Conferences of the Association of medical Technologists of Thailand 2021

18/พ.ค./64 - 21/พ.ค./64


43

ประชุมวิชาการ Annual Vascular Meeting 2021 ในหัวข้อ Essential Vascular For General Surgeon

19/เม.ย./64 - 21/เม.ย./64


44

อบรมระยะสั้น เรื่องการเตรียมพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤต

19/เม.ย./64 - 23/เม.ย./64


45

ประชุมเรื่อง transformation by Integration of Pharmacotherapy in Aging Society (TIPS)

10/มิ.ย./64 - 11/มิ.ย./64


46

สัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายการศึกษากับฝ่ายบริการพยาบาล

12/พ.ค./64 - 13/พ.ค./64


47

สัมมนาการพัฒนาคลินิกมลพิษ

7/เม.ย./64


48

ประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิค ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research (EBMCPPR): Updating Clinical Guidelines and Technology for Pharmacist

29/เม.ย./64 - 30/เม.ย./64


49

อบรมระยะสั้น เรื่อง การเตรียมพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤต

19/เม.ย./64 - 23/เม.ย./64


50

อบรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน ระยะที่ 2

23/มี.ค./64


51

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Assessment workshop for clinical teachers"

17/มี.ค./64 - 19/มี.ค./64


52

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเสริมสรา้งความครอบคลุมของการดูแลรักษาในวัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง

31/มี.ค./64


53

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Moving forward from current guideline to personalized critical care medicine"

31/มี.ค./64 - 2/เม.ย./64


54

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

11/มี.ค./64 - 12/มี.ค./64


55

อบรมการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

29/มี.ค./64 - 31/มี.ค./64


56

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 "Battle Asthma and Chronic Cough in the Year 2021"

11/มี.ค./64 - 12/มี.ค./64


57

อบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3/มี.ค./64 - 4/มี.ค./64


58

อบรมวิชาการ หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (CHULARAT Stroke Teaching Course for Doctors and Multidisciplinary team) รุ้นที่ 2

29/มี.ค./64 - 31/มี.ค./64


59

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความรุนแรงการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ (Pandemic Influenza Severity Assessment)

30/มี.ค./64 - 1/เม.ย./64


60

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care) และการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร

31/มี.ค./64


61

ประชุม การพยาบาลเวชปฏิบัติในยุควิถีใหม่ (Nursing Practitioner in The New Normal Era)

1/มี.ค./64 - 5 /มี.ค./64


62

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Media Creation tools for online courses

29/มี.ค./64 - 30/มี.ค./64


63

เลื่อนอบรมเรื่อง การผลิตอุปกรณ์ดามเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

เลื่อนไม่มีกำหนด


64

เลื่อนประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

เลื่อนไม่มีกำหนด


65

อบรมระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการดูแลภาวะสมองเสื่อม

26/เม.ย./64 - 28/เม.ย./64


66

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

21/ม.ค./64 - 22/ม.ค./64


67

ประชุมโครงการ "พัฒนาสมรรถนะพยาบาลและรับการประเมินการประกันคุณภาพทางการพยาบาล" ประจำปี 2564

24/ธ.ค./63 - 25/ธ.ค./63


68

ประชุมวิชาการประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อหลัก Critical Care Medicine 2020: COVID and Crisis in Critical Care

17/ธ.ค./63 - 19/ธ.ค./63


69

ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในงานวิกฤตสุขภาพจิต การป้องกันการฆ่าตัวตายและสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

18/ธ.ค./63


70

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Shared Vision การทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ปี 2564"

22/ธ.ค./63 - 23/ธ.ค./63


71

อบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ การป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

23/ธ.ค./63


72

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติและงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย

16/ธ.ค./63


73

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตอุปกรณ์ดามเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

15/ก.พ./64 - 16/ก.พ./64


74

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วยการสื่อสารสัมพันธ์ แบบออนไลน์

16/ธ.ค./63 - 18/ธ.ค./63


75

อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย systematic review

7/ม.ค./64 - 8/ม.ค./64


76

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การ Set up ระบบตามบริบทของสถานพยาบาล และการใช้งานระบบ Healthcare Risk Management System: HRMS on Cloud เครื่องมือคุณภาพในโครงการ 2P Safety Hospital ประจำปีงบประมาณ 2564

17/ธ.ค./63


77

ประชุมวิชาการประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อหลัก Critical Care Medicine 2020: COVID and Crisis in Critical Care

17/ธ.ค./63 - 19/ธ.ค./63


78

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ซี

16/ธ.ค./63


79

ศึกษาดูงานการทำหัตถการฉีดยาแก่ผู้ป่วยโดยใช้คลื่นเสีนงสะท้อนความถี่สูงตรวจเอ็น กล้ามเนื้อและข้อต่อ

6/ม.ค./64 - 25/ก.พ./64 เฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี


80

อบรม Ultrasound-guided peripheral nerve block workshop รุ่นที่ 1

18/ม.ค./64


81

ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน Theme "สู้โควิดต้องพิชิต NCDs" (Fight NCDs to defeat COVIC)

14/ธ.ค./63 - 15/ธ.ค./63


82

ประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของเวชศาสตร์ฟื้นฟู

18/ธ.ค./63 - 20 ธ.ค./63


83

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ

4/ม.ค./64 - 8/ม.ค./64


84

ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA Provincial learning network ปีงบประมาณ 2564

7/ธ.ค./63 - 8/ธ.ค./63


85

ประชุมถ่ายทอดบทเรียนและสร้างความยั่งยืนฯแก่คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับเขต 6 เขตนำร่อง

25/พ.ย./63 - 27/พ.ย./63


86

ประชุมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลแผนกหลังคลอดเพื่อการเชื่อมร้อยงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM

26/พ.ย./63 - 27/พ.ย./63


87

ประชุมเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล: นวัตกรรมและระบบบริการพยาบาลที่เป็นเลิศสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนในฐานวิถีชีวิตใหม่

25/พ.ย./63 - 26/พ.ย./63


88

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Essential skills for clinical teachers"

4/ก.พ./64 - 5/ก.พ./64


89

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "The 18th Chula EFSS Course"

16/พ.ย./63 - 18/พ.ย./63


90

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1

12/พ.ย./63 - 13/พ.ย./63


91

สัมมนา เรื่อง เหนือกว่ามาตรฐานกับการบูรณาการเทคโนโลยีความปลอดภัยสูง

12/พ.ย./63 - 12/พ.ย./63


92

ประชุมการส่งเสริมบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ระดับเขต 6 เขตนำร่อง

13/พ.ย./63 - 13/พ.ย./63


93

ประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 9

7/พ.ย./63 - 8/พ.ย./63


94

สัมมนา The Journey to Smarter Healthcare with IBM AI Solution & Assistant Robotic

4/พ.ย./63


95

ประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 (Thailand LA forum 2020) หัวข้อเรื่อง "คุณภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิถีใหม่"

23/พ.ย./63 - 24/พ.ย./63


96

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "Assessment of Non-technical Skills"

7/ธ.ค./63 - 8/ธ.ค./63


97

อบรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-5ปี)

26/ส.ค./63 - 3/ก.ย./63


98

ประชุมวิชาการ เรื่อง วิถีพยาบาลในยุค New Normal

19/ธ.ค./63 - 20/พ.ย./63


99

ประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

23/พ.ย./63 - 25/พ.ย./63


100

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 ฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา

24/พ.ย./63 - 27/พ.ย./63