แบบฟอร์มทั่วไป
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 ใบลาข้าราชการ ลูกจ้างประจำชั่วคราว
2 ใบลา ลูกจ้าง ปกส
3 แบบฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธ์
4 แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องประชุมของฝ่ายบริหารงานทั่วไป