Heat Stroke โรคลมแดด โรคที่มากับหน้าร้อน 01 เมษายน 2563
การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด 09 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบการประเมินทักษะหัตการ 15 ทักษะ 05 มีนาคม 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดท่อตั้งฉาก 90 องศา จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 02 มีนาคม 2563
ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารบริการ (ชั้น ๒) 02 มีนาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี 2563 07 กุมภาพันธ์ 2563
อุปกรณ์ป้องกันอันตราบส่วนบุคคล 07 กุมภาพันธ์ 2563
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ 10 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ 10 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ 10 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องธนาคารเลือด จำนวน 11 รายการ 10 เมษายน 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ จำนวน 1 เครื่อง 09 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ 08 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต (Hemodialysis Solution) จำนวน 2 รายการ 08 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ จำนวน 1 เครื่อง 02 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายส่งเลือดสำหรับฟอกเลือกด้วยไตเทียม จำนวน 6,500 เส้น 11 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจพร้อมประมวลผลภาพฯ จำนวน 1 เครื่อง 11 มีนาคม 2563