แบบฟอร์มขอจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
2 หลักเกณฑ์การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ปี 2561      
3 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558