โครงสร้างผู้บริหาร


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรนพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์-
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร


กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการนางศิริพร นวสิริสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


-
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี


นางสาวกัลยา แสงรัศมี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุนายประพันธ์ คำชัยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงและกำจัดของเสีย


กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพพญ.พรณรีย์ ทัศยาพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน


นางสาวศิรดา กลิ่นชื่น
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ


พญ.รพี หาญพล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ


กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิพญ.อินทิรา อุทัยวัฒนานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา

นพ.ธรรม วิทัยวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

พญ.มลฤดี ปรียาสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม


นพ.จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม


นพ.กิตติ วรวุฒางกูร
หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์


นพ.วิวัฒน์ เอี่ยมอุไรรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม


พญ.สุนิสา เทพเอื้อตระกูล
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา


พญ.วนศรี ไพศาลตันติวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานโสด ศอ นาสิก


พญ.จันทร์เพ็ญ เพียรมานะกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา


พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช


นพ.สมภพ ตั้งติรวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู


พญ.ชเนตตี น้อยนาค
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา


ทพ.สาธิต อนันตวรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม


พญ.ประทุมทิพย์ พงศ์พรทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มงานธนาคารเลือด


นางสาวบุญพา ยอดโสวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์


ภญ.พิทิพา วานิชกมลนันท์
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม


พญ.ชุลีกร โสอุดร
รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ


กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมินพ.วิศิษฐ์ แซ่ล้อ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพนางวัชราภรณ์ สิมศิริวัฒน์
รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนพญ.วิภาวี ภัทรจินดานุวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


นพ.คณัตถ์เจต รัตอาภา
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม


กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลนางสาวบรรจง นิธิปรีชานนท์
หัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล


กลุ่มภารกิจด้านบริการพิเศษพญ.อลิสรา ศรีนิลทา
กลุ่มงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรับส่งต่อ