โครงสร้างผู้บริหาร


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรนพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์นางสาวนัฐจิราพร แดงเอียด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร


กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการนางศิริพร นวสิริสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


-
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี


นางสาวกัลยา แสงรัศมี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุนายประพันธ์ คำชัยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงและกำจัดของเสีย


กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพพญ.พรณรีย์ ทัศยาพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน


นางสาวศิรดา กลิ่นชื่น
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ


พญ.รพี หาญพล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ


กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมินพ.วิศิษฐ์ แซ่ล้อ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพนางวัชราภรณ์ สิมศิริวัฒน์
รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนพญ.วิภาวี ภัทรจินดานุวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


นพ.คณัตถ์เจต รัตอาภา
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม


กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิพญ.อินทิรา อุทัยวัฒนานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา

นพ.ธรรม วิทัยวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

พญ.มลฤดี ปรียาสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม


นพ.จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม


นพ.กิตติ วรวุฒางกูร
หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์


นพ.วิวัฒน์ เอี่ยมอุไรรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม


พญ.สุนิสา เทพเอื้อตระกูล
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา


พญ.วนศรี ไพศาลตันติวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก


พญ.จันทร์เพ็ญ เพียรมานะกิจ
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา


พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช


นพ.สมภพ ตั้งติรวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู


พญ.ชเนตตี น้อยนาค
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา


ทพ.สาธิต อนันตวรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม


-
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา


พญ.ประทุมทิพย์ พงศ์พรทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มงานธนาคารเลือด


นางสาวบุญพา ยอดโสวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์


ภญ.พิทิพา วานิชกมลนันท์
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม


พญ.ชุลีกร โสอุดร
รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ


กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลนางสาวบรรจง นิธิปรีชานนท์
หัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล


กลุ่มภารกิจด้านบริการพิเศษ-
กลุ่มงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรับส่งต่อ