รายงานอนุมัติอบรมระยะยาว ลาศึกษาต่อ[รายงานอนุมัติ] อบรมระยะยาว ลาศึกษาต่อลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาเวชบำบัติวิกฤต

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


2

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


3

หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


4

อนุมัติฝึกอบรมและอนุมัติเปลียนแปลงการฝึกอบรม

2/ส.ค./64-3/ธ.ค./64


5

ลาศึกษา ต่อเนื่อง หลักสูตรวิทยาสาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 2564

9/ส.ค./64 - 29/ก.ค./65


6

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ๋และทวารหนัก

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


7

แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


8

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพส.151

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


9

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ รพส.117

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


10

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


11

หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


12

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ รพส.111

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./67


13

อนุมัติลาศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ประจำปีงบประมาณ 2564

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./65


14

อนุมัติลาศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564

1/ก.ค./64 - 30/มิ.ย./66


15

ขอขยายเวลา ระดับปริญญาโท น.ส.อังสุมา ชูประคอง

13/ส.ค./64 - 13/ก.พ./65


16

ฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

8/ก.พ./64 - 7/ก.พ./67


17

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ปีการศึกษา 2563

10/ส.ค./63 - 28/ธ.ค./63


18

ลาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

6/ม.ค./63 - 5/ม.ค./65


19

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2563

19/ต.ค./63 - 20/ธ.ค./63


20

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2563

21/ก.ย./63 - 19/มิ.ย./64


21

ปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

3/ส.ค./63 - 2/ส.ค./67


22

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ปีการศึกษา 2563

10/ส.ค./63 - 27/ก.ค./64


23

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

1/ก.ค./63 - 30/มิ.ย./65


24

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

4/มิ.ย./63 - 30/มิ.ย./66


25

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคติดเชื้อ

1/ก.ค./63 - 30 มิ.ย./65


26

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

15/มิ.ย./63 - 30/มิ.ย./66


27

น.ส.น้ำหวาน

1 / ก.ค. / 59 - 30 / มิ.ย. / 61