แบบฟอร์มไอที
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอเข้าใช้งาน ขอแก้ไข ขอปรับปรุง และขอปลดล็อค ระบบโรงพยาบาล (EPHIS) 
  
2 แบบฟอร์มขอนำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์โรงพยาบาล 
  
3 แบบคำขอแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และแจ้งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์ 
  
4 แบบคำขอแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และแจ้งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์ Online 
  
5 แบบฟอร์มขอเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาล 
  
6 แบบฟอร์มขอเข้าใช้งานห้องเซิร์ฟเวอร์ (Server) 
  
7 แบบคำขอขยายเน็ตเวิร์ค โรงพยาบาลสิรินธร 
  
8 แบบคำขอใช้งาน/ปรับปรุง ระบบ EPHIS