ภาพรวมกิจกรรม
ภาพรวมปี 2563
ภาพรวมปี 2562
ภาพรวมปี 2561
ภาพรวมปี 2560
ภาพรวมปี 2559
ภาพรวมปี 2558
ภาพรวมปี 2557
ภาพรวมปี 2556
ภาพรวมปี 2555height='105'ประชุม คณะกรรมการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ โรงพยาบาลสิรินธร ครั้งที่ 1/256211 เมษายน 2562
height='105'กิจกรรม HAPPY WORK PLACE 11 เมษายน 2562
height='105'วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ครบรอบ 20 ปี11 เมษายน 2562
height='105'นิทรรศการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 และรณรงค์เมาไม่ขับ11 เมษายน 2562
height='105'รับรางวัลทุนสนับสนุนผู้ชนะอันดับ 1 TB Grant 2018 “สถานการณ์วัณโรคประเทศไทย และการประกาศทุนพัฒนานวัตกรรมเพื่อประเทศไทยปลอดวัณโรค” ของสมาคมปราบวัณโรค11 เมษายน 2562
height='105'โครงการจิตอาสาของบริษัท แพนโดล่า11 เมษายน 2562
height='105'กิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 256211 เมษายน 2562
height='105'งานประกวดสุขภาพผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ ประจำปี 256211 เมษายน 2562
height='105'งานลงนามสัญญาความร่วมมือในการผลิตแพทย์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง11 เมษายน 2562
height='105'พยาบาลจบใหม่จากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ จำนวน 12 คน เข้ารายงานตัวและรับโอวาท11 เมษายน 2562
height='105'รับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11 เมษายน 2562
height='105'โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง11 เมษายน 2562
height='105'ต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า จำนวน 10 คน11 เมษายน 2562
height='105'ร่วมกิจกรรมทาสีรั้วโรงพยาบาลกลาง เพื่อปรับภูมิทัศน์รั้วของโรงพยาบาลให้สวยงามและเป็นระเบียบตามความเหมาะสม11 เมษายน 2562
height='105'หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมโครงการ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย 11 เมษายน 2562
height='105'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร มอบวิทยุบุญให้กับหอผู้ป่วยต่างๆในโรงพยาบาลสิรินธร11 เมษายน 2562
height='105' รับบริจาคถุงผ้า จำนวน 200 ใบ11 เมษายน 2562
height='105'interdepartmental conference สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 611 เมษายน 2562
height='105'ประชุมโครงการ “กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแข็งแกร่ง”11 เมษายน 2562
height='105'โครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน (เพื่อผู้สูงวัยฟันดี) ปี 2562 11 เมษายน 2562
height='105'มอบของขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ11 เมษายน 2562
height='105'โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน11 เมษายน 2562
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร นำเสนองาน การพัฒนาระบบไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค ในโครงการ TB Grant 2018 11 เมษายน 2562
height='105'"Kidney Health For Everyone Everywhere"11 เมษายน 2562
height='105'ประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ครั้งที่ 2/2562 11 เมษายน 2562
height='105'โรงพยาบาลสิรินธรได้รับรางวัล สาขาสื่อมัลติมีเดียและการประชาสัมพันธ์องค์กรยอดเยี่ยม11 เมษายน 2562
height='105'“ครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร11 เมษายน 2562
height='105'รับบริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง11 เมษายน 2562
height='105'การประชุมหารือการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ที่อยู่รอบบริเวณโรงพยาบาล 20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'ร่วมแสดงความยินดีพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 14 (บพ.14)20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.520 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลตากสิน ครบรอบ 115 ปี20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'กิจกรรมออกกำลังกาย Zumba20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'กิจกรรมออกกำลังกายด้วยโยคะ20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสำหรับกิจกรรมหลังการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'อบรมกระตุ้นจิตสำนึก เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256220 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'“การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในสถานการณ์ฝุ่นละออง” 20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกาะมุสสลิม 20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ณ โรงเรียนสุเหร่าทางควาย20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'ตัดผมชายและเสริมสวยฟรีแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธรและประชาชนทั่วไปผู้มารับบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลสิรินธร20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'กิจกรรมออกกำลังกาย Zumba และการออกกำลังกายด้วยโยคะ20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'interdepartmental conference สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 620 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'กิจกรรม “รู้ทันป้องกันฝุ่น PM 2.5” 20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'ารประชุมความเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขระหว่างโรงพยาบาลสิรินธร ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่บริการจำนวน 21 แห่ง และสำนักงานเขต จำนวน 3 แห่ง20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นำถุงผ้ามาแจกผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 100 ใบ20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'ต้อนรับตัวแทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมหารือเรื่องการให้บริการผู้ป่วยโรค HIV/เอดส์ 20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ ลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'หน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้เข้ารับการสอบเพื่อบรรจุตำแหน่งข้าราชการในกรณีเจ็บป่วยกระทันหัน ณ มหาวิทนาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ณ ชุมชนมัสยิดดอกไม้20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบยาโรงพยาบาล20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'ให้การต้อนรับ ทีมรายการ VOICE เสียงประชาชน เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นการตรวจวินิจฉัยโรคนิ่วในถุงน้ำดีอักเสบ พร้อมการรักษาและวิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง 20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'ให้การต้อนรับ ทีมรายการ เปิดรั้ว กทม. เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสิรินธรของผู้บริหาร20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'กิจกรรมออกกำลังกาย Zumba และการออกกำลังกายด้วยโยคะ20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'พิธีเปิดกิจกรรม "CSR ปรับปรุงภูมิทัศน์" 20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/256220 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'จัดอบรมจิตอาสาบริการผู้ป่วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา20 กุมภาพันธ์ 2562
height='105'กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร24 มกราคม 2562
height='105'การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล24 มกราคม 2562
height='105'รับมอบของบริจาค ผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน และรถเข็นผู้ป่วยชนิดพับได้ จำนวน 10 คัน24 มกราคม 2562
height='105'กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร24 มกราคม 2562
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานวันครูกรุงเทพมหานคร24 มกราคม 2562
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” 24 มกราคม 2562
height='105'กทม.จับมือ สวทช. ส่งเสริมนวัตกรรมไทย ใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม “เดนตีสแกน”24 มกราคม 2562
height='105'หน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานทำบุญหมู่บ้านภัสสร เพรสทีจ อ่อนนุช ประจำปี 256215 มกราคม 2562
height='105'หน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256215 มกราคม 2562
height='105'หน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 15 มกราคม 2562
height='105'งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2562 “Colorful Night”15 มกราคม 2562
height='105'กีฬาสามัคคี15 มกราคม 2562
height='105'รับบริจาคชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน 2 ทาง พร้อม outlet จำนวน 14 ชุด และปรอทดิจิตอล จำนวน 7 เครื่อง 15 มกราคม 2562
height='105'กิจกรรมฉลองวันเด็กกรุงเทพมหานคร15 มกราคม 2562
height='105'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน 15 มกราคม 2562
height='105'อบรมกระตุ้นจิตสำนึก เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือนมกราคม 256215 มกราคม 2562
height='105'พิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ ฝ่ายการพยาบาล15 มกราคม 2562
height='105'ต้อนรับทีมพยาบาลจากราชอาณาจักรเนปาล ทีมที่ 4 ในหลักสูตร Emergency Nursing Training Program15 มกราคม 2562
height='105'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมใจกันเคารพธงชาติ ขับร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และร่วมกันสวดมนต์ 15 มกราคม 2562
height='105'หน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ประจำปี 2561 15 มกราคม 2562
height='105'กิจกรรมออกกำลังกาย Zumba15 มกราคม 2562
height='105'พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน 15 มกราคม 2562
height='105'รับบริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องส่องกล่องเสียง เพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ (laryngoscope) จำนวน 4 ชุด15 มกราคม 2562
height='105'รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์นิรภัย (PPE) และเงิน มูลค่า 10,000 บาท15 มกราคม 2562
height='105'กิจกรรมออกกำลังกาย Zumba โรงพยาบาลสิรินธร15 มกราคม 2562
height='105'กิจกรรมงานเลี้ยง ขึ้นปีใหม่ 2562 ของชมรมผู้สูงอายุรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร15 มกราคม 2562
height='105' ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร15 มกราคม 2562
height='105'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เข้ารับโล่รางวัลความสำเร็จด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256115 มกราคม 2562
height='105'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดโครงการประชุม เรื่อง Advance Breast Care Technology15 มกราคม 2562
height='105'ประชุมวิชาการ เรื่องโรคหัวใจ15 มกราคม 2562
height='105'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดโครงการ รู้ทันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ 15 มกราคม 2562
height='105'ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี15 มกราคม 2562