คุณอยู่ที่ ภาพกิจกรรม


height='105'โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตราฐาน รุ่นที่ ๒09 กรกฏาคม 2561
height='105'ให้การต้อนรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนานาชาติจากมูลนิธิ Friends for Asia ศึกษาดูงานด้านการแพทย์09 กรกฏาคม 2561
height='105'เข้าร่วมงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปี 256009 กรกฏาคม 2561
height='105'อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นำช่อดอกไม้มาแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร09 กรกฏาคม 2561
height='105'กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑09 กรกฏาคม 2561
height='105'ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ 09 กรกฏาคม 2561
height='105'นายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสิรินธร เข้ารายงานตัวเป็น รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 09 กรกฏาคม 2561
height='105'โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารยาและการบันทึกทางการพยาบาล09 กรกฏาคม 2561
height='105'กราบสักการะพระพุทธนาคบริรักษ์ พระประจำโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อเป็นศิริมงคล09 กรกฏาคม 2561
height='105'โครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตราฐาน” รุ่นที่ ๑ 09 กรกฏาคม 2561
height='105'แบบอย่างที่ดีของสังคม03 กรกฏาคม 2561
height='105'บุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ ประเภทกีฬาแบตมินตัน ประจำปี ๒๕๖๑03 กรกฏาคม 2561
height='105'เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินของคณะกรรมการ best practice palliative 03 กรกฏาคม 2561
height='105'ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักการแพทย์ 03 กรกฏาคม 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ให้บริการด้านสุขภาพ03 กรกฏาคม 2561
height='105'ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงาน ของกลุ่มหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม03 กรกฏาคม 2561
height='105'อบรมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องในระยะเริ่มต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 27 มิถุนายน 2561
height='105'กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 27 มิถุนายน 2561
height='105'ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนรวมรณรงค์เรื่อง ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้าปาก27 มิถุนายน 2561
height='105'การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทกีฬาฟุตบอล27 มิถุนายน 2561
height='105'สำรวจเตรียมความพร้อมที่จะสร้างโครงการบ้านพักพิงผู้สูงอายุในอนาคต27 มิถุนายน 2561
height='105'การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมของโรงพยาบาลสิรินธร (Unit Cost)27 มิถุนายน 2561
height='105'ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานโรงพยาบาลสิรินธร27 มิถุนายน 2561
height='105'ประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพ สำนักการแพทย์ ครั้งที่ ๑๒27 มิถุนายน 2561
height='105'ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงาน ของกลุ่มหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม27 มิถุนายน 2561
height='105'พนักงานทำความสะอาด โรงพยาบาลสิรินธร เก็บโทรศัพท์ จำนวน ๑ เครื่อง ได้บริเวณห้องน้ำหญิง ชั้น ๓27 มิถุนายน 2561
height='105'รับมอบ บริจาค เครื่อง Suetion ๓ เครื่อง, เครื่อง Infusion pump ๓ เครื่อง และเครื่อง Syring pump ๓ เครื่อง27 มิถุนายน 2561
height='105'จัดอบรมกระตุ้นจิตสำนึก เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑27 มิถุนายน 2561
height='105'โครงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลบังคับใช้ ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ27 มิถุนายน 2561
height='105'ให้การต้อนรับ นักศึกษาผู้ช่วยแพทย์ จากมหาวิทยาลัยยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา27 มิถุนายน 2561
height='105'อบรมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องในระยะเริ่มต้น รุ่นที่ ๑27 มิถุนายน 2561
height='105'ให้การต้อนรับ พญ.วิยดา บุญเลื่อง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ27 มิถุนายน 2561
height='105'ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)27 มิถุนายน 2561
height='105'รับมอบ เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบแบบซิลิโคนสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๒๐ ชุด27 มิถุนายน 2561
height='105'รายการ เรื่องนี้....ต้องถามหมอ ตอนไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก27 มิถุนายน 2561
height='105'ให้การต้อนรับคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ สจล. เข้าร่วมประชุมหารือโครงการรับนักศึกษาแพทย์ร่วมสอนกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อวางแผนการดำเนินงานและการรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ ๑27 มิถุนายน 2561
height='105'ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑27 มิถุนายน 2561
height='105'คัดเลือกแพทย์ฝึกหัด27 มิถุนายน 2561
height='105'การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ ประเภทกีฬาฟุตบอล ประจำปี ๒๕๖๑27 มิถุนายน 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท27 มิถุนายน 2561
height='105'ให้การต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่27 มิถุนายน 2561
height='105'งานวันงดสูบบุหรี่โลก27 มิถุนายน 2561
height='105'ให้การต้อนรับนพ.โกวิท ยงวานิชจิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ27 มิถุนายน 2561
height='105'โครงการฟุตบอลการกุศลเพื่อหารายได้พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ SIRINDHORN FITNESS CENTER ณ สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง27 มิถุนายน 2561
height='105'กราบสักการะพระพุทธนาคบริรักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่จัดงานการแข่งขันฟุตบอลการกุศล27 มิถุนายน 2561
height='105'นักฟุตบอลทีมชาติไทย เบอร์ ๑๓ ได้มอบเสื้อนักฟุตบอลให้กับโรงพยาบาลสิรินธร27 มิถุนายน 2561
height='105'เผยแพร่แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสิรินธรของผู้บริหาร และประชาสัมพันธ์โครงการฟุตบอลการกุศล27 มิถุนายน 2561
height='105'รับมอบบริจาคที่ดิน27 มิถุนายน 2561
height='105'ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลสิรินธร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑27 มิถุนายน 2561
height='105'นักฟุตบอลทีมชาติไทย ได้มอบเสื้อนักฟุตบอลให้กับโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อประมูล หารายได้สบทบทุนโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ รพ.สิรินธร27 มิถุนายน 2561
height='105'วันครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง27 มิถุนายน 2561
height='105'โรงพยาบาลกลางและบุคลากร ร่วมพิธีทางศาสนาอิสลาม เนื่องในงานครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนา โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร27 มิถุนายน 2561
height='105'เตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑๖ สำนักการแพทย์ 27 มิถุนายน 2561
height='105'ให้การต้อนรับ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 27 มิถุนายน 2561
height='105'ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ บริษัท วิชัน อี คอนซัลแทนท์ จำกัด27 มิถุนายน 2561
height='105'โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๓ อินเตอร์ มอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ “Sirindhorn Fitness Center “26 มิถุนายน 2561
height='105'ประชุมคณะกรรมการ palliative care26 มิถุนายน 2561
height='105'ประชุมคณะกรรมการคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร 26 มิถุนายน 2561
height='105'ร่วมแสดงความยินดีในงานวันครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง26 มิถุนายน 2561
height='105'รพ.สิรินธรจัดฟุตบอลการกุศลดวลแข้ง 12 ทีมหารายได้พัฒนาศูนย์สมรรถภาพ 5ล้านบาท26 มิถุนายน 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท26 มิถุนายน 2561
height='105'ตัวแทนรับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง26 มิถุนายน 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิต IIBP๙๐๒๐ พร้อม ตู้เย็น MITSUBISHI26 มิถุนายน 2561
height='105'คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสิรินธร ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑26 มิถุนายน 2561
height='105'อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง26 มิถุนายน 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท26 มิถุนายน 2561
height='105'ให้การต้อนรับ ทีมรายการ คุยชัด พัฒนาไทย เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสิรินธรของผู้บริหาร และประชาสัมพันธ์โครงการฟุตบอลการกุศล26 มิถุนายน 2561
height='105'การประชุมคณะกรรมการควบคุมวัณโรคโรงพยาบาล26 มิถุนายน 2561
height='105'พิธีเจิมป้ายเปิดหอผู้ป่วย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ชั้น ๙ โรงพยาบาลสิรินธร26 มิถุนายน 2561
height='105'งานวันครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ26 มิถุนายน 2561
height='105'ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลการกุศล เพื่อหารายได้พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ "Sirindhorn Fitness Center "23 พฤษภาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท23 พฤษภาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๒๒,๕๐๐ บาท 23 พฤษภาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท23 พฤษภาคม 2561
height='105'มอบของขวัญแทนความห่วงใย ให้กับผู้มารับบริการ ณ ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาล เนื่องในงาน “ครบรอบ ๑๖ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร”23 พฤษภาคม 2561
height='105'เปิดหอผู้ป่วยเพื่อขยายการให้บริการ23 พฤษภาคม 2561
height='105'แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลการกุศล เพื่อหารายได้พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ "Sirindhorn Fitness Center "23 พฤษภาคม 2561
height='105'นายสุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว อวยพรให้ชาวโรงพยาบาลสิรินธร เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ครบรอบ ๑๖ ปี23 พฤษภาคม 2561
height='105'นายแพทย์สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานเปิดงาน “ครบรอบ ๑๖ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร” พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน 23 พฤษภาคม 2561
height='105'ร่วม สักการะพระพุทธนาคบริรักษ์ พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในงานครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนา โรงพยาบาลสิรินธร23 พฤษภาคม 2561
height='105'พิธีทางศาสนาอิสลาม เนื่องในงานครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนา โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 23 พฤษภาคม 2561
height='105'16 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร23 พฤษภาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท23 พฤษภาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง23 พฤษภาคม 2561
height='105'รับมอบบริจาคเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง23 พฤษภาคม 2561
height='105'ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง23 พฤษภาคม 2561
height='105'รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิต IIBP๙๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อม ตู้เย็น MITSUBISHI จำนวน ๑ เครื่อง23 พฤษภาคม 2561
height='105'โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดยการไฟฟ้านครหลวง23 พฤษภาคม 2561
height='105'ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครบรอบ ๑๖ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร23 พฤษภาคม 2561
height='105'จัดอบรมกระตุ้นจิตสำนึก เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑23 พฤษภาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาคพร้อมหนังสือสุขตลอดปี23 พฤษภาคม 2561
height='105'ประชุมโครงการฟุตบอลการกุศลเพื่อหารายได้พัฒนาศูนย์ออกกำลังกาย SIRINDHORN FITNESS CENTER23 พฤษภาคม 2561
height='105'ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.อดิศร วิตตางกูร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ฝ่ายการแพทย์23 พฤษภาคม 2561
height='105'ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกกับ นพ.อดิศร วิตตางกูร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ฝ่ายการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร23 พฤษภาคม 2561
height='105'เข้าเยี่ยม คุณสมบูรณ์ สุทธินันท์ ผู้มีอุปการะคุณของโรงพยาบาลสิรินธร23 พฤษภาคม 2561
height='105' จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ การเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยและบริหารความขัดแย้ง รุ่นที่ ๑23 พฤษภาคม 2561
height='105'“ความทรงจำกับวันเวลาดีๆ 1 ปี 8 เดือน 2 วัน” 23 พฤษภาคม 2561
height='105'รับมอบบริจาคชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจนพร้อม Outlet สำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๓ ชุด23 พฤษภาคม 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร07 พฤษภาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค07 พฤษภาคม 2561
height='105'ลงพื้นที่ชุมชนโครงการไทยยั่งยืน07 พฤษภาคม 2561
height='105'อบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย07 พฤษภาคม 2561
height='105'จิตอาสากาชาดมาช่วยร้องเพลง พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสิรินธร 07 พฤษภาคม 2561
height='105'ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และอุปกรณ์การเรียน แด่สามเณร จำนวน ๓๐ รูป ในโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑07 พฤษภาคม 2561
height='105'อบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 207 พฤษภาคม 2561
height='105'ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ สำนักงานเขตประเวศ07 พฤษภาคม 2561
height='105'พิธีเปิดโครงการมหกรรมคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “คุณภาพ รพส. ก้าวไกล ปลอดภัยจาก SEPSIS” ประจำปี 256107 พฤษภาคม 2561
height='105'รับมอบเตียงผู้ป่วยสามัญ จำนวน ๒ เตียง 23 เมษายน 2561
height='105'ให้การต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ23 เมษายน 2561
height='105'เตรียมความพร้อมตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ อาคารวิทยาลัยพยาบาล ชั้น ๑ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร23 เมษายน 2561
height='105'ต้อนรับ นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ เพื่อเตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)23 เมษายน 2561
height='105'รับมอบเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม จำนวน ๑๐๐ เต้า จาก สโมสรซอนต้ากรุงเทพ20 เมษายน 2561
height='105'“สงกรานต์วิถีไทย รวมใจ สำนักการแพทย์” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย20 เมษายน 2561
height='105'งานกิจกรรมบูรณาการเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ18 เมษายน 2561
height='105'“สงกรานต์วิถีไทย รวมใจ สำนักการแพทย์”17 เมษายน 2561
height='105'งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ครบรอบ ๑๙ ปี17 เมษายน 2561
height='105'แห่พระให้ บุคลากรและประชาชนรวมทั้งผู้ป่วยสรงน้ำ พร้อมร่วมทำบุญ17 เมษายน 2561
height='105'งาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561”17 เมษายน 2561
height='105'เลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (อ.ก.ก.) ที่ สำนักงานเขตประเวศ17 เมษายน 2561
height='105'ประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอขอรับรองมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑05 เมษายน 2561
height='105'อวยพรวันคล้ายวันเกิด พญ.ชุลีกร โสอุดร รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ05 เมษายน 2561
height='105'กิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑05 เมษายน 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค05 เมษายน 2561
height='105'ระชุมหารือประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน เขตประเวศและเขตลาดกระบัง05 เมษายน 2561
height='105'ตรวจเยี่ยมประชาชนพร้อมคัดกรองสุขภาพ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน” รอบที่ ๒05 เมษายน 2561
height='105'ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนพร้อมคัดกรองสุขภาพ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน” รอบที่ ๒05 เมษายน 2561
height='105'เยี่ยมให้กำลังใจมอบของขวัญแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่05 เมษายน 2561
height='105'ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสิรินธร30 มีนาคม 2561
height='105'กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ เนื่องในวันวัณโรคโลก30 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 30 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง30 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลสิรินธร30 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)30 มีนาคม 2561
height='105'กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน” รอบที่ ๒27 มีนาคม 2561
height='105'คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสิรินธรร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง และปั่น เพื่อโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ครั้งที่ 227 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน ๒ เครื่อง27 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๒๗๐,๕๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)27 มีนาคม 2561
height='105'รณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มาใช้บริการ แสดงพลังรักษ์โลก26 มีนาคม 2561
height='105'การนำเสนอ โปสเตอร์นิทรรศการ ความภาคภูมิใจ ภาพในอนาคต รพ.สิรินธร เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน เนื่องในงานวันครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปน26 มีนาคม 2561
height='105'ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑26 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบ พัดลมตั้งพื้น จำนวน ๗ ตัว, รถแขนผู้ป่วยชนิดพับ จำนวน ๑ คัน และอุปกรณ์ช่วยเดิน ๔ ขา จำนวน ๑ อัน26 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)26 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง26 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง26 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)21 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง21 มีนาคม 2561
height='105'ต้อนรับ คณะทำงานพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เข้าตรวจประเมินระบบการจัดการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาล (Medication Error)20 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)20 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๕๘๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้าน)20 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง เตียงสามัญ จำนวน ๑ เตียง 20 มีนาคม 2561
height='105'กลุ่มงานศัลยกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ 20 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบของใช้สำหรับผู้ป่วย20 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง 20 มีนาคม 2561
height='105' รับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง20 มีนาคม 2561
height='105' รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป20 มีนาคม 2561
height='105'ข้าราชการบุคลากร กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน, กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ร่วมใจกันเคารพธงชาติ20 มีนาคม 2561
height='105'นำผู้เข้ารับการอบรมกระตุ้นจิตสำนึก เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมกันทำงานบริการสังคม20 มีนาคม 2561
height='105' ข้าราชการบุคลากร กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์, กลุ่มงานธนาคารเลือด, กลุ่มงานพยาธิวิทยา, และกลุ่มงานเภสัชกรรม ร่วมใจกันเคารพธงชาติ 20 มีนาคม 2561
height='105'ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็น รวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน”20 มีนาคม 2561
height='105'ข้าราชการบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ, กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม, กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมใจกันเคารพธงชาติ 20 มีนาคม 2561
height='105'คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสิรินธร (คณะกรรมการ IC) ร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑20 มีนาคม 2561
height='105'ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มโรคผู้สูงอายุ เพื่อประเมินสุขภาพ และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกับผู้สูงอายุเบื้องต้น20 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน ๑ เตียง20 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง20 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเตียงไฟฟ้า20 มีนาคม 2561
height='105'คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่าวด้าว เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา20 มีนาคม 2561
height='105'ข้าราชการบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี, ฝ่ายพัสดุ, ฝ่ายซ่อมบำรุงและบำบัดน้ำเสีย, ฝ่ายโภชนาการ, และฝ่ายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมใจกันเคารพธงชาติ20 มีนาคม 2561
height='105'หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนที่มาชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”20 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเตียงผู้ป่วย จำนวน ๑ เตียง20 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเตียงผู้ป่วยพร้อมโต๊ะค่อมเตียง20 มีนาคม 2561
height='105'แบบอย่างที่ดีของสังคม20 มีนาคม 2561
height='105'ข้าราชการบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมใจกันเคารพธงชาติ20 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด14 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเตียงผู้ป่วย จาก คุณพ่อช่วย แซ่ลี้14 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเตียงไฟฟ้า พร้อมที่นอน จำนวน ๑ ชุด จาก ศิษย์เก่าเบญจมราชาลัย14 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วย จาก คุณพร ทรงเจริญ พร้อมครอบครัว14 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วย จาก คุณสุรัติ หงส์วิเศษชัย14 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วยจาก คุณมาลี ไวยเวทา และคุณสายทอง สุภะ14 มีนาคม 2561
height='105'ข้าราชการบุคลากร กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน, กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู, และกลุ่มงานทันตกรรม ร่วมใจกันเคารพธงชาติ14 มีนาคม 2561
height='105'กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสิรินธร ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองประเวศใต้14 มีนาคม 2561
height='105'ข้าราชการบุคลากร กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์, กลุ่มงานธนาคารเลือด, กลุ่มงานพยาธิวิทยา, และกลุ่มงานเภสัชกรรม ร่วมใจกันเคารพธงชาติ14 มีนาคม 2561
height='105'ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่าวด้าว เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา (เป็นวันที่สอง)14 มีนาคม 2561
height='105'บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่าวด้าว14 มีนาคม 2561
height='105'ประชุมเรื่องการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน14 มีนาคม 2561
height='105'ข้าราชการบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ, กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม, กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมใจกันเคารพธงชาติ14 มีนาคม 2561
height='105'ลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสิรินธร ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็น รวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน” 14 มีนาคม 2561
height='105'กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสิรินธร งพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็น รวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน”14 มีนาคม 2561
height='105'กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็น รวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และให้ความรู้แก่ประชาชน09 มีนาคม 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่าวด้าว (outsource)06 มีนาคม 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรนธร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนที่มาชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”06 มีนาคม 2561
height='105'กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมกับสำนักงานเขตประเวศ สถานีตำรวจนครบาลประเวศ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตประเวศ06 มีนาคม 2561
height='105'ภัยเงียบผู้สูงวัย ในหัวข้อเรื่องกระดูกพรุน Osteoporosis06 มีนาคม 2561
height='105'ข้าราชการบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี, ฝ่ายพัสดุ, ฝ่ายซ่อมบำรุงและบำบัดน้ำเสีย, ฝ่ายโภชนาการ, และฝ่ายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมใจกันเคารพธงชาติ ขับร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และร่วมกันสวดมนต์ บทสรรเสริญพระรัตนตรัย06 มีนาคม 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง จาก คุณพ่ออิ๋วยิ้น แซ่อึ้ง – คุณแม่อัมพร แซ่ลี๊ และลูกหลาน06 มีนาคม 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง จาก ร้านเอเซีย เฟอร์นิเจอร์ ไทยแลนด์ 06 มีนาคม 2561
height='105'ข้าราชการบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมใจกันเคารพธงชาติ ขับร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และร่วมกันสวดมนต์ บทสรรเสริญพระรัตนตรัย06 มีนาคม 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธร และ รับมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๔ ตัว จาก คุณทอง กองศักดา และครอบครัว อุทิศให้ คุณประมวล กองศักดา06 มีนาคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธร จาก คุณเสิด กลิ่นมา และครอบครัว06 มีนาคม 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง จากคุณเพ็ญศรี พัวประเสริฐ คุณอัธติยุธ – คุณบุญรัตน์ – คุณคุณานนท์ ทองอร่าม และ จากคุณพ่ออิ๋วยิ้น แซ่อึ้ง – คุณแม่อัมพร แซ่ลี้ จำนวน ๓ เตียง รวมทั้งสิ้น ๔ เตียง06 มีนาคม 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง และรับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธร รวมมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) จาก คุณสุชาติ พูลเกตุ06 มีนาคม 2561
height='105'รงพยาบาลสิรินธรรับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วย จาก คุณสุธรรม สิริพลังคานนท์ ตัวแทนบริษัท JWS จำกัด06 มีนาคม 2561
height='105'เปิดคณะแพทย์ศาสตร์ “หลักสูตรนานาชาติแพทยศาสตร์บัณฑิต”02 มีนาคม 2561
height='105'เคารพธงชาติ ขับร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และร่วมกันสวดมนต์ บทสรรเสริญพระรัตนตรัย02 มีนาคม 2561
height='105'รอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำงานเพื่อรับมือกับเชื้อดื้อยาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับพนักงานทั่วไปและผู้ช่วยเหลือคนไข้02 มีนาคม 2561
height='105'ประชุมความเชื่อมโยงระบบบริการสาธารณสุข ระหว่างโรงพยาบาลสิรินธรกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่บริการจำนวน ๒๑ แห่ง สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตสวนหลวง และสำนักงานเขตลาดกระบัง28 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับคณะฯ โรงพยาบาลจุฬารัตน์28 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รพ สิรินธร ร่วมเคารพธงชาติหน้าเสาธง28 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รพ สิรินธร ร่วมเคารพธงชาติหน้าเสาธง28 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โครงการ โทร.นัด BFC พบแพทย์ใน ๖๐ นาที เพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น ๒๐ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์27 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่าวด้าว (insource)27 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเงินบริจาค25 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ประชุมเตรียมความพร้อม ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว25 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน และ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรนธร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนที่มาชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”25 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ต้อนรับเจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย25 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'กีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ 256125 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์25 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'แบบอย่างที่ดีของสังคม25 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ประชุมโครงการทำอาคารจอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลสิรินธร25 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเตียงผู้ป่วย21 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความอนุเคาระห์หญ้าแฝก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กล้า เพื่อใช้ปลูกในโครงการศาสตร์พระราชา ของโรงพยาบาลสิรินธร21 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้นำเสนอผลงานประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อลดจำนวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินอันเนื่องมาจากปัญหาสภาพจราจรและอุบัติเหตุที่เกิดกับรถฉุกเฉินที่ผ่านแยกจราจร20 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ข้าราชการบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายพัสดุ, ฝ่ายซ่อมบำรุงและบำบัดน้ำเสีย, หน่วยรับโทรศัพท์กลาง, หมวดสวน, หมวดซักฟอก และหมวดตัดเย็บ โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมใจกันเคารพธงชาติ20 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ตรวจประเมินทางกายภาพโรงครัว ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร20 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรนธรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนที่มาชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”20 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'อบรมกระตุ้นจิตสำนึก เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑15 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'14 กุมภา วันวาเลนไทน์ รักป่า รักเขา หันมารักสุขภาพเราบ้างก็ได้15 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธรรับมอบเงินบริจาค จัดซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ รับมอบเงินบริจาค จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ให้ฝ่ายการพยาบาล จำนวนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) จาก นายรังสรรค์ โตประเวศ15 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โครงการวิจัยนวัตกรรมวิชาการทางการพยาบาล15 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'พลฯ วรรณา วิบูญอัด พนักงานรักษาความปลอดภัย เก็บกระเป๋าสตางค์ของเจ้าหน้าที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) ได้บริเวณที่จอดรถผู้บริหารโรงพยาบาลสิรนธร15 กุมภาพันธ์ 2561
height='105' ข้าราชการบุคลากร ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี, กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมใจกันเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์15 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1366871820083816&id=63838794959887715 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมประชุม IC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑15 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ข้าราชการบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายพัสดุ, ฝ่ายซ่อมบำรุงและบำบัดน้ำเสีย, หน่วยรับโทรศัพท์กลาง, หมวดสวน, หมวดซักฟอก และหมวดตัดเย็บ โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมใจกันเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์15 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเตียงผู้ป่วย จำนวน ๑ เตียง ราคา ๔๓,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) จาก บริษัท เพชรมหาวรลาภ จำกัด15 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเตียงผู้ป่วย จำนวน ๑ เตียง ราคา ๔๖,๕๔๕ บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) จาก บริษัท อ้วน คอนเทนเนอร์15 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเตียงผู้ป่วย จำนวน ๑ เตียง ราคา ๔๓,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) จาก กลุ่มพวกพ้องน้องพี่ลาดกระบัง15 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธรรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๑,๐๒๕ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) จาก คุณยุพา แสงสุริยฉาย15 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธรรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๑,๐๒๕ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) จาก คุณยุพา ภานุวัฒน์วนิชย์15 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'งานสัมนาทางวิชาการเครือข่ายหลักสูตร ผลิตสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 4 สถาบัน12 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'แสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร12 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'แสดงความยินดีกับ นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร12 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ขจร อินทรบุหรั่น ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร12 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'แสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร12 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและให้ความรู้แก่สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร 12 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาลสิรินธร12 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอส่งความสุข เทศกาลวาเลนไทน์ โรงพยาบาลสิรินธร08 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ลงพื้นที่ บ่อบำบัดน้ำเสีย สนามฟุตบอล และบริเวณรอบๆพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับฟังแผนปรับปรุงพื้นที่จอดรถ08 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของโรงพยาบาลสิรินธร08 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธรรับมอบเงินบริจาค เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษจาก นส.ทัศนีย์ ขำหรุ่น08 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธรรับมอบเงินบริจาค จัดซื้อเตียงผู้ป่วย จากนาวาเอกจำนง เขมะประภา/คุณประสาน เขมะประภา/คุณอังสนา เขมะประภา 08 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธรรับมอบเงินบริจาค จัดซื้อเตียงผู้ป่วย จาก ผศ.ร.ท.โสภา สอนดี08 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเงินบริจาค จัดซื้อเตียงผู้ป่วย จากนางมณีรัตน์ ทองเปีย08 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธรรับมอบเงินบริจาค จัดซื้อเตียงผู้ป่วย จากคุณกนกวรรณ เอกโชติ08 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธรรับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วย จากคุณประคอง ทับทิมเทศ คุณไพฑูรย์ ทับทิมเทศ คุณพูลทัย ทับทิมเทศ08 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'โครงการ "วัยรุ่นสดใส ใส่ใจป้องกันเอดส์ ท้องไม่พร้อม " 08 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ข้าราชการบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมใจกันเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์06 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'งานวิจัยกับ ทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกี่ยวกับ การตรวจสารพันธุกรรมเพื่อคัดกรองในผู้ป่วยเบาหวาน05 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นโรงพยาบาลร่วมสอนกับสถาบันเทคโนฯ02 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑02 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ห้องการเงิน ชั้น ๒ เปิดให้บริการชำระเงินผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วยนอกที่ใช้บริการเฉพาะห้องตรวจ ชั้น ๒02 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ประชุมสรุปแผนการดำเนินงานด้านการแพทย์01 กุมภาพันธ์ 2561
height='105'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเงินบริจาค ซื้อเตียงผู้ป่วย จากตัวแทนผู้มีอุปการะคุณ30 มกราคม 2561
height='105'ข้าราชการบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมใจกันเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์30 มกราคม 2561
height='105'ต้อนรับผู้แทนจากสำนักอนามัย เข้าร่วมประชุมหารือการถมที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ของโรงพยาบาลสิรินธร29 มกราคม 2561
height='105'คณะอาจารย์ตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล29 มกราคม 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธรรับมอบเงินบริจาค ซื้อเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผู้มีอุปการะคุณ29 มกราคม 2561
height='105'ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑29 มกราคม 2561
height='105'สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่29 มกราคม 2561
height='105'ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของสมาชิกชมรมฯ29 มกราคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค ซื้อเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผู้มีอุปการะคุณ29 มกราคม 2561
height='105'รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจราชการและเเก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของ รพ. สิรินธร23 มกราคม 2561
height='105'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.สิรินธร ดูแลสุขภาพประชาชนที่มาร่วม ในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"23 มกราคม 2561
height='105'กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"23 มกราคม 2561
height='105'กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพได้จัดอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IS) ต่อเนื่องเป็นวันที่ ๒19 มกราคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาค ซื้อเตียงผู้ป่วย เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาท) จาก บจก. ปารมิตา สตูดิโอ /บริษัท ฉอยชิว จำกัด/ นางสาวกานดา สุชนารักษ์/นายสมบัติ ไพเราะ19 มกราคม 2561
height='105'โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๓ นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่19 มกราคม 2561
height='105'ดำเนินการสำรวจระบบโสตทัศน ภายในห้องประชุม ของโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุง พัฒนาให้ประชุมให้ดียิ่งขึ้น19 มกราคม 2561
height='105'โครงการอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IS)19 มกราคม 2561
height='105'รับมอบเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และซื้อเตียงผู้ป่วย เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) จากคุณแม่ประเสริฐ ชูจันทร์ และครอบครัว19 มกราคม 2561
height='105'รับมอบเตียงผู้ป่วย จำนวน ๑๐ เตียง ราคา ๑๘๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) จากคุณวรรณวไล เลิศอุดมศักดิ์ และครอบครัว19 มกราคม 2561
height='105'สวัสดีปีใหม่ (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑) คุณอาคม พันธ์เฉลิมชัย ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลสิรินธร19 มกราคม 2561
height='105'ผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวตะเข้ มาสวัสดีปีใหม่19 มกราคม 2561
height='105'สำรวจพื้นที่ เพื่อวางแผนปรับปรุงเป็นที่จอดรถและรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการจอดรถเพิ่มมากขึ้น ภายในโรงพยาบาล19 มกราคม 2561
height='105'คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมประชุม IC ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 19 มกราคม 2561
height='105'ประชุมการพัฒนาระบบยา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ 19 มกราคม 2561
height='105'มูลนิธิซอฟท์บอลพันธมิตรไทย-ไต้หวัน นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่19 มกราคม 2561
height='105'คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ให้บริการคัดกรองสุขภาพประชาชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ19 มกราคม 2561
height='105'ผู้มีอุปการะคุณ ของโรงยาบาลสิรินธร เยี่ยมชมหอผู้ป่วย ชั้น ๙ ที่เตรียมพร้อมจะเปิดให้บริการ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นี้19 มกราคม 2561
height='105'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรพร้อม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล เข้าเยี่ยม คุณประคอง ทับทิมเทศ ผู้มีอุปการะคุณของโรงพยาบาลสิรินธร19 มกราคม 2561
height='105'โรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธร จาก บริษัทอินเตอร์ ยูนิค จำกัด 19 มกราคม 2561
height='105'อ.ไว นำคณะเจ้าหน้าที่ มาสวัสดีปีใหม่ และนำเสนอโครงการอบรมหลักสูตร “ปรับความคิด พิชิตเป้าหมาย” (Transformation to Success) ให้กับทางโรงพยาบาล19 มกราคม 2561
height='105'ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบางพลี นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่19 มกราคม 2561
height='105'การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่19 มกราคม 2561
height='105'รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลสิรินธร รับมอบสเปรย์พ่นบรรเทาอาการปวดเมื่อย AROTIKA SPLAY จำนวน ๓๐๐ ขวด 19 มกราคม 2561
height='105'งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ ของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร19 มกราคม 2561
height='105'ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ และองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่ คุณสมบูรณ์ สุทธินันท์ ,คุณเสาวลักษณ์ สุทธินันท์ ,คุณจรูญ เกิดศิริ ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลสิรินธร19 มกราคม 2561
height='105'อบรมกระตุ้นจิตสำนึก เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑19 มกราคม 2561
height='105'สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่ นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑19 มกราคม 2561
height='105'งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ “รพ.สิรินธรไนท์ หัวใจคนรุ่นใหม่”15 มกราคม 2561
height='105'แข่งขันกีฬาภายใน “รพ.สิรินธร กีฬาสามัคคี”15 มกราคม 2561
height='105'รับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง15 มกราคม 2561
height='105'รับมอบ เตียงไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง15 มกราคม 2561
height='105' รับมอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง 15 มกราคม 2561
height='105'งานเปิด OPD ศัลยกรรมอย่างเป็นทางการ15 มกราคม 2561
height='105'คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ คู่นมแม่ โรงพยาบาลสิรินธร มาสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร05 มกราคม 2561
height='105'คณะเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอภิบาลหนัก โรงพยาบาลสิรินธร มาสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร05 มกราคม 2561
height='105'หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลสิรินธร นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร05 มกราคม 2561
height='105'หัวหน้าพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร05 มกราคม 2561
height='105'ผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร เชิญนักร้องวงดนตรี PM. 5 และทีมงาน มาร้องเพลงสร้างความบันเทิง เพื่อให้ผู้มารับบริการโรงพยาบาลสิรินธรรับฟัง เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๖๑05 มกราคม 2561
height='105'คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร เดินทางมาสวัสดีปีใหม่(ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑) ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลสิรินธร05 มกราคม 2561
height='105'ผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธรรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธร จาก Yaka for all05 มกราคม 25612560
2559
2558
2557
2556
2555  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19