สาขาอายุรกรรม

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ สาขาอายุรกรรมอายุรกรรมเฉพาะทาง
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์
นพ.จีระเดช
อายุรแพทย์
ระบบทางเดินอาหาร
Endoscopy
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
OPD
อายุรกรรม
OPD
อายุรกรรม
Endoscopy
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
พญ.มธุวดี
อายุรแพทย์
ระบบทางเดินหายใจ
Bronchoscopy
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
OPD
อายุรกรรม
Bronchoscopy
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
คลินิกวัณโรค
(13.00-16.00 น.)
พญ.จุฑากาญจน์
อายุรแพทย์
โรคข้อและรูมาติซั่ม
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
รับปรึกษาผู้ป่วยใน OPD
อายุรกรรม
OPD
อายุรกรรม
คลินิกโรคข้อ
และรูมาติซั่ม
(13.00-16.00 น.)
พญ.ประทุมทิพย์
อายุรแพทย์
โรคเลือด
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
ธนาคารเลือด
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
ธนาคารเลือด
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
คลินิกโรคเลือด
(13.00-16.00 น.)
นพ.ธรรม
อายุรแพทย์
โรคต่อมไร้ท่อ
OPD
อายุรกรรม
OPD
อายุรกรรม
OPD
อายุรกรรม
OPD
อายุรกรรม
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
นพ.เอกสิทธิ์
อายุรแพทย์
โรคต่อมไร้ท่อ
OPD
อายุรกรรม
OPD
อายุรกรรม
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
คลินิกเบาหวาน
(08.00-12.00 น.)

รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
พญ.สาธิมา
อายุรแพทย์
โรคผิวหนัง
OPD
อายุรกรรม
OPD
อายุรกรรม
ห้องผ่าตัดเล็ก
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
ห้องผ่าตัดเล็ก
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
คลินิกผิวหนัง
(13.00-16.00 น.)
นพ.ไชยวัฒน์
อายุรแพทย์
โรคไต
ห้องไตเทียม
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
OPD
อายุรกรรม
ห้องไตเทียม
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
คลินิกโรคไตเรื้อรัง
(13.00-16.00 น.)
นพ.ปิยะวัฒน์
อายุรแพทย์
โรคไต
OPD
อายุรกรรม
OPD
อายุรกรรม
ห้องไตเทียม
รับปรึกษาผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
ห้องไตเทียม
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
คลินิกโรคไตเรื้อรัง
(13.00-16.00 น.)
นพ.คเชนทร์
อายุรแพทย์
โรคไต
OPD
อายุรกรรม
ห้องไตเทียม
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
OPD
อายุรกรรม
ห้องไตเทียม
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
คลินิกโรคไตเรื้อรัง
(13.00-16.00 น.)


อายุรกรรมทั่วไป
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์
พญ.อภิรดี

รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
OPD
ผู้สูงอายุ
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
นพ.ประธาน

OPD
อายุรกรรม
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
OPD
อายุรกรรม
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
นพ.ธนกฤต

OPD
อายุรกรรม
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
รับปรึกษา
ผู้ป่วยใน
OPD
อายุรกรรม
OPD
อายุรกรรม


คลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทางแผนกอายุรกรรม


คลินิกพิเศษ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์
คลินิกอายุรกรรม
โรคหัวใจ
นพ.ธนิต
8.00 - 12.00 น.
นพ.ธนิต
8.00 - 12.00 น.
นพ.ธนิต /
นพ.ภูษิต
8.00 - 12.00 น.
พญ.กานต์ชนา
12.00 - 16.00 น.
คลินิกอายุรกรรม
ระบบประสาท
พญ.ชลวิภา
8.00 - 12.00 น.
นพ.วีระพันธ์
8.00 - 16.00 น.
คลินิกอายุรกรรม
โรคติดเชื้อ
พญ.อรวลี
12.00 - 16.00 น.
คลินิกอายุรกรรม
ระบบทางเดินหายใจ
พญ.วีราภรณ์
8.00 - 12.00 น.
คลินิกอายุรกรรม
โรคมะเร็ง
นพ.ธเนศ
8.00 - 12.00 น.