คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาอายุรกรรม


ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ สาขาอายุรกรรม

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

คลีนิค

วัน

อายุรกรรมระบบทางเดินหายใจ อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ อายุรกรรมโรคหัวใจ อายุรกรรมโรคไต อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร อายุรกรรมโรคผิวหนัง
วันจันทร์ พญ.ชุลีกร COPD Clinic(13.00 - 15.00 น.)

นพ.ธรรม

นพ.เอกสิทธิ์

นพ.ธนิต

นพ.ปิยะวัฒน์ -

พญ.ปนัดนา

พญ.สาธิมา

วันอังคาร พญ.ชุลีกร

นพ.ธรรม

นพ.เอกสิทธิ์

 

นพ.ปิยะวัฒน์

นพ.ไชยวัฒน์

นพ.จิระเดช

พญ.ปนัดนา

พญ.สาธิมา

วันพุธ - นพ.ธรรม

นพ.ธนิต

นพ.ไชยวัฒน์

นพ.ปิยะวัฒน์

นพ.จิระเดช

พญ.ปนัดนา

พญ.สาธิมา

วันพฤหัสบดี พญ.ชุลีกร

นพ.ธรรม

นพ.เอกสิทธิ์

นพ.วรงค์

นพ.ปิยะวัฒน์ นพ.จิระเดช

พญ.ปนัดนา

พญ.สาธิมา

วันศุกร์ พญ.ชุลีกร

นพ.เอกสิทธิ์

Thyroid Clinic

นพ.ภูษิต

นพ.ธนิต

นพ.ไชยวัฒน์

นพ.ปิยะวัฒน์

- พญ.ปนัดนา

 

 

 

  ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก แพทย์บุคคลภายนอก แพทย์ห้วงเวลา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
(08.00 - 12.00 น.)

นพ.ธนิต

-

นพ.ธนิต

นพ.วรงค์

นพ.ภูษิต

นพ.ธนิต

อายุรกรรมประสาท
(08.00 - 12.00 น.)
(12.00 - 16.00 น.)(16.00 - 20.00 น.)


นพ.วีรชัย
(ที่2,4 ของเดือน)


-
             -                นพ.วีระพันธ์


-
-


-
-


นพ.วีระพันธ์
     นพ.วีระพันธ์       นพ.วีระพันธ์

จิตเวช
(08.00 - 12.00 น.)

-

นพ.เทอดศักดิ์
(ที่ 2,4 ของเดือน)

-

-

-

อายุรกรรมโรคมะเร็ง
(16.00 - 20.00 น.)

-

นพ.ฆนากร

-

-

-

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
(13.00 - 16.00 น.)

-

-

-

พญ.อรวลี

-

อายุรศาสตร์โรคเลือด

(8.00 - 12.00 น.)

(16.00 - 20.00 น.)

 

 

นพ.ดุสิต

- นพ.ธัญญพงศ์ - -

 

ปรับปรุง ณ วันที่  1 กรกฎาคม 2561
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19