คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม


  ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์สูติ-นรีเวชกรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2561
วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

LR/OR

พญ.รัตน์นภัส

นพ.พัฒนะ

นพ.วิวัฒน์

นพ.วิบูลย์

พญ.พัชรี

WARD

พญ.พัชรี

พญ.รัตน์นภัส

นพ.พัฒนะ

นพ.วิวัฒน์

นพ.วิบูลย์

OPD GYNE

นพ.พัฒนะ

นพ.วิบูลย์

พญ.พัชรี

พญ.รัตน์นภัส

นพ.วิวัฒน์

OPD ANC

นพ.วิบูลย์

นพ.วิวัฒน์

พญ.รัตน์นภัส

พญ.พัชรี

นพ.พัฒนะ

OPD ANC

นพ.วิวัฒน์

พญ.พัชรี

นพ.วิบูลย์

นพ.พัฒนะ

พญ.รัตน์นภัส

 ปรับปรุง ณ วันที่ ตุลาคม 2561

การรับปรึกษา

 - ในเวลาราชการ  กรณีผู้ป่วยนอก (ER)

เวลา 8.00 - 12.00 น.  - ปรึกษา OPD สูติ - นรีเวชกรรม (OPD GYNE)

                                    (กรณีวันที่ไม่มีแพทย์ OPD GYNE ให้ปรึกษาแพทย์ OPD ANC แทน)

เวลา 12.00 - 16.00 น.  - ปรึกษาแพทย์ เวรในสูติ - นรีเวชกรรม ตามตารางแพทย์เวรในนอกเวลาราชการ

 - กรณีผู้ป่วยในแผนกสูติ-นรีเวชกรรม

เวลา 8.00 - 12.00 น.  - ปรึกษาแพทย์ ward

เวลา 12.00 - 16.00 น.  - ปรึกษาแพทย์ เวรในสูติ - นรีเวชกรรม ตามตารางแพทย์เวรในนอกเวลาราชการ

 - กรณีผู้ป่วยในต่างแผนก

เวลา 8.00 - 12.00 น.  - ปรึกษาแพทย์ OPD สูติ - นรีเวชกรรม (OPD GYNE)

                                    (กรณีวันที่ไม่มีแพทย์ OPD GYNE ให้ปรึกษาแพทย์ OPD ANC แทน)

เวลา 12.00 - 16.00 น.  - ปรึกษาแพทย์ เวรในสูติ - นรีเวชกรรม ตามตารางแพทย์เวรในนอกเวลาราชการ

 
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19