คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม


  ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์สูติ-นรีเวชกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
08.00-12.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ OPD
13.00-16.00 น. วันอังคาร ตรวจหลังคลอด
วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โรงเรียนพ่อแม่

 

วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
LR/OR พญ.อริสา นพ.พัฒนะ นพ.วิวัฒน์ นพ.วิบูลย์ พญ.พัชรี
WARD พญ.พัชรี พญ.อริสา นพ.พัฒนะ นพ.วิวัฒน์ นพ.วิบูลย์
OPD GYNE นพ.พัฒนะ นพ.วิบูลย์ พญ.พัชรี พญ.อริสา นพ.วิวัฒน์
OPD ANC 1 นพ.วิบูลย์ นพ.วิวัฒน์ พญ.อริสา พญ.พัชรี นพ.พัฒนะ
OPD ANC 2 นพ.วิวัฒน์ พญ.พัชรี นพ.วิบูลย์ นพ.พัฒนะ พญ.อริสา

 ปรับปรุง ณ วันที่ พฤศจิกายน 2561

 
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19