คุณอยู่ที่ การให้บริการ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม


  ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์สูติ-นรีเวชกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

LR/OR

นพ.วิบูลย์

นพ.พัฒนะ

นพ.วิวัฒน์

นพ.วิวัฒน์

พญ.พัชรี

WARD

พญ.พัชรี

นพ.วิบูลย์

นพ.พัฒนะ

นพ.วิวัฒน์

พญ.พัชรี

OPD GYNE

นพ.พัฒนะ

-

พญ.พัชรี

นพ.วิบูลย์

นพ.วิวัฒน์

OPD ANC

นพ.วิวัฒน์

พญ.พัชรี

นพ.พัฒนะ

นพ.พัฒนะ

นพ.วิบูลย์

OPD ANC

พญ.พัชรี

นพ.วิวัฒน์

นพ.วิบูลย์

พญ.พัชรี

นพ.พัฒนะ

 ปรับปรุง ณ วันที่ กรกฎาคม 2561

การรับปรึกษา

 - ในเวลาราชการ  กรณีผู้ป่วยนอก (ER)

เวลา 8.00 - 12.00 น.  - ปรึกษา OPD สูติ - นรีเวชกรรม (OPD GYNE)

                                    (กรณีวันที่ไม่มีแพทย์ OPD GYNE ให้ปรึกษาแพทย์ OPD ANC แทน)

เวลา 12.00 - 16.00 น.  - ปรึกษาแพทย์ เวรในสูติ - นรีเวชกรรม ตามตารางแพทย์เวรในนอกเวลาราชการ

 - กรณีผู้ป่วยในแผนกสูติ-นรีเวชกรรม

เวลา 8.00 - 12.00 น.  - ปรึกษาแพทย์ ward

เวลา 12.00 - 16.00 น.  - ปรึกษาแพทย์ เวรในสูติ - นรีเวชกรรม ตามตารางแพทย์เวรในนอกเวลาราชการ

 - กรณีผู้ป่วยในต่างแผนก

เวลา 8.00 - 12.00 น.  - ปรึกษาแพทย์ OPD สูติ - นรีเวชกรรม (OPD GYNE)

                                    (กรณีวันที่ไม่มีแพทย์ OPD GYNE ให้ปรึกษาแพทย์ OPD ANC แทน)

เวลา 12.00 - 16.00 น.  - ปรึกษาแพทย์ เวรในสูติ - นรีเวชกรรม ตามตารางแพทย์เวรในนอกเวลาราชการ

 
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19