คุณอยู่ที่ อบรมระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน) แบบไม่ใช้เงิน ปี 2560
ระบุคำค้น : *
รายการทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับ เลขที่หนังสือ เรื่อง ประเภท วันที่ไปอบรม อนมุัติ รายงาน
1 ฝวช.129/2560 ลว.18 ธันวาคม 2560 โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ไม่ใช้เงิน 20 - 22 ธันวาคม 2560
2 ฝวช. 122/2560 ลว.6 ธันวาคม 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินผลตรวจสอบวิเคราะห์จากภายนอก ไม่ใช้เงิน 25 - 26 ธันวาคม 2560
3 ฝวช. 107/2560 ลว.6พฤศจิกายน 2560 การตรวจสอบการจ่ายชดเชยผู้ป่วยฝนตามระบบ DRGs ปี 2561 ไม่ใช้เงิน 16-17 พฤศจิกายน 2560
4 ฝวช. 102/2560 ลว.24 ตุลาคม 2560 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e_GP) ไม่ใช้เงิน 9 พฤศจิกายน 2560
5 ฝวช. 99/2560 ลว.19 กันยายน 2560 ประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 ไม่ใช้เงิน 3 ตุลาคม 2560
6 ฝวช.98/2560 ลว.15 กันยายน 2560 ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นในโครงการ UCEP ไม่ใช้เงิน 18 กันยายน 2560
7 ฝวช. 97/2560 ลว.11 กันยายน 2560 การประชุมชี้แจงและการจัดทำประชาพิจารณ์การพัฒนาระบบข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ใช้เงิน 20 กันยายน 2560
8 ฝวช. 96/2560 ลว.5 กันยายน 2560 Imaging Update 2017: CT infection imaging from Head to Toe ไม่ใช้เงิน 30 กันยายน 2560
9 ฝวช. 95/2560 ลว.1 กันยายน 2560 การจัดกาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 ไม่ใช้เงิน 7-8 กันยายน 2560
10 ฝวช.94/2560 ลว.31 สิงหาคม 2560 Smart Medical Social Worker : Advocacy Vulnelable Groups In Health Care ไม่ใช้เงิน 6-8 กันยายน 2560


Page : 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 | Next