คุณอยู่ที่ หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ


เกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH NQC)
 
           
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
                                     

 

ที่มา : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)
http://www.ha.or.th

 

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ประเภทไฟล์
1 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ISQua    
2 SPA Part I    
3 SPA Part II    
4 SPA Part III    
5 SPA Part I in Action    
6 SPA Part II in Action    
7 SPA in Action Par III    
8 HA_Standards_Framework_for_Evaluation__Sharing    
9 HAOverallScoring2008Ver2.0    
10 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ    
11 SPA & Self Enquiry Part I   
12 SPA Part II (developing)   
13 SPA & Humanized Healthcare Part III   

14

แบบฟอร์ม Service Profile     

 

 

 
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19