คุณอยู่ที่ หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ


 

นวัตกรรม ปี 61

ลำดับ ชื่อนวัตกรรม ดาวน์โหลด
1 ICU Med "ห่วงหาอาหาร"
2 ICU Med "High Alert Drug"
3 กายภาพ "กายภาพบำบัดง่ายๆทำได้ที่บ้าน"
4 ผู้สูงอายุ "ฉลากยาใช้ง่าย ใส่ใจผู้สูงวัย"
5 พิเศษ 6/2 "ป้ายยา Quick Stat"
6 พิเศษ 6/2 "ป้ายอาหารช่วยเตือน"
7 ศัลยกรรมชาย "Innovation IV 2 in 1"
8 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน "Save Code"

แบบฟอร์ม

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ประเภทไฟล์
1 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ISQua    
2 SPA Part I    
3 SPA Part II    
4 SPA Part III    
5 SPA Part I in Action    
6 SPA Part II in Action    
7 SPA in Action Par III    
8 HA_Standards_Framework_for_Evaluation__Sharing    
9 HAOverallScoring2008Ver2.0    
10 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ    
11 SPA & Self Enquiry Part I   
12 SPA Part II (developing)   
13 SPA & Humanized Healthcare Part III   

14

แบบฟอร์ม Service Profile     
15 เกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH NQC)      

 

 

 
  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19