คุณอยู่ที่ ข่าวสาร ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์/TOR/ผู้ชนะฯ


ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้ง จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์19 เมษายน 2562
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สายโรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์11 เมษายน 2562ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19