คุณอยู่ที่ ข่าวสาร ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์/TOR/ผู้ชนะฯ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์ 17 กรกฎาคม 256117 กรกฏาคม 2561
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมอิเล็กทรอนิคชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอแบบ LED จำนวน 1 ชุดด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์12 กรกฏาคม 2561
ประกาศราคากลางการจัดซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอแบบ LED จำนวน 1 ชุด12 กรกฏาคม 2561
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในหอผู้ป่วย เพื่อขยายการให้บริการผู้ป่วยรวม 6 จุด จำนวน 22 คน29 มิถุนายน 2561
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 30 เครื่อง28 มิถุนายน 2561
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจแบบ 2 เฟส ชนิดมีจอภาพพร้อมระบบกระตุกหัวใจแบบกึ่งอัตโนมัติ 4 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจแบบ 2 เฟส ชนิดมีจอภาพพร้อมระบบกระตุก28 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์28 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 16 รายการ28 มิถุนายน 2561ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19