ห้องสมุดโรงพยาบาลสิรินธร - ประเภทหนังสือ


คุณอยู่ที่ ห้องสมุดโรงพยาบาลสิรินธร

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

1. เวลาการให้บริการ
   วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
   เว้นวันหยุดราชการ

2. ข้อปฏิบัติในการยืมหนังสือ
   ผู้ยืมต้องตรวจความเรียบร้อยของสิ่งพิมพ์ก่อนรับไป ถ้าหนังสือชำรุด ต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบ มิฉะนั้นห้องสมุดจะถือว่าผู้ยืมเป็นผู้ทำชำรุด
   - หนังสือวิชาการทางการแพทย์ และหนังสือทั่วไปยืมได้ 7 วัน
   - วารสาร ได้แก่ วารสารเล่มปลีกฉบับใหม่ยืมได้ 7 วัน
   - วารสารเล่มปลีกและเย็บเล่มยืมได้ 7 วัน
   - โสตทัศนวัสดุ CD-ROMยืมได้ 7 วัน

3. บุคคลที่มีสิทธิยืมหนังสือในห้องสมุด
   แพทย์ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลสิรินธร

4. ประเภทของหนังสือและสิ่งพิมพ์
   หนังสือและสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด แบ่งออก 2 ประเภท คือ
   1. หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ยืมออกนอกห้องสมุดได้ ได้แก่
       หนังสือทั่วไป
       หนังสือทางการแพทย์และพยาบาล
       รายงานประจำปี
       วารสารฉบับเก่าที่ยังไม่ได้เย็บรวมเล่ม
   2. หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ห้ามยืม ได้แก่
       หนังสืออ้างอิงได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม ดรรชนีค้นเรื่อง เป็นต้น
       วารสารฉบับใหม่ล่าสุด
       หนังสือพิมพ์

5. กำหนดเวลายืม
   หนังสือที่ยืมออกนอกห้องสมุดได้ มีกำหนดเวลายืมดังนี้
   - หนังสือทั่วไป หนังสือทางการแพทย์ฯ และรายงานประจำปี ยืมได้ไม่เกิน 7 วัน และยืมได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม
   - วารสารฉบับเก่าที่ยังไม่ได้เย็บรวมเล่ม ยืมได้ไม่เกิน 3 วัน และยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม

6. การยืมและการคืน
   การยืมหนังสือทำได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้
   - ขอยืมได้ที่ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ชั้น 4
   - การยืมและการคืนหนังสือทุกครั้ง ผู้ยืมจะต้องมายืม และคืนด้วยตนเอง และต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรโรงพยาบาลมาแสดงด้วย หรือถ้าจะฝากผู้อื่นยืมและคืนจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

7. การคืนหนังสือให้ผู้มาคืนหนังสือปฏิบัติดังนี้
   - นำหนังสือมาคืนตามกำหนดเวลา
   - ผู้มาส่งหนังสือคืนต้องให้เจ้าหน้าที่ลงวันที่ส่งคืนในสมุดทะเบียนยืมคืน
   - ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือทุกเล่มที่นำมาคืนนั้นเสร็จก่อนออกจากห้องสมุด

8. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ยืมหนังสือ
   ส่งหนังสือตามกำหนดเวลา หากทำหนังสือชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย ผู้ยืมจะต้องชดใช้เงินเท่าราคาหนังสือหรือวารสารนั้น และผู้มีสิทธิยืมหนังสือจะถูกถอนสิทธิในการยืม

ต่อไป >>>

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2558  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19