คุณอยู่ที่ แบบฟอร์มดาวน์โหลด ใบตรวจเช็คอุปกรณ์ทางการแพทย์ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 ใบแจ้งซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์   
2 บันทึกประวัติเครื่องมือและอุปกรณ์   
3 บันทึกการซ่อมบำรุง   
4 ใบแจ้งซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์   
5 บันทึกทะเบียนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์   
6 แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์   
7 แบบบันทึกเครื่องมือทั้งหมดที่ต้องสอบเทียบ   
8 แบบประเมินทางเลือกของเครื่องมือที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทบทวนผลการสอบเทียบ   
9 รายงานผลการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์     โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19