คุณอยู่ที่ แบบฟอร์มดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานสำนักการแพทย์ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือ
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย (refer)
3 คู่มือการปฏิบัติงาน กองวิชาการ
4 คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักเลขานุการ
5 คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (EMS)
6 คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการผู้ป่วยใน (IPD)
7 คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)  โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19