คุณอยู่ที่ แบบฟอร์มดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
2 มาตรฐานการจัดหาระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์      
3 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558        โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19