คุณอยู่ที่ แบบฟอร์มดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการอบรมลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม   ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอรับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงาน ระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน      
2 แบบรายงานผลการฝึกอบรมฯ(ในประเทศ) เรื่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2562      
3 แบบฟอร์มรายงาน การอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ต่างประเทศ เรื่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2562     
4 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (ในประเทศ)     
5

แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (ต่างประเทศ)

    
6 แบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้ารับการอบรม/สมมนา/ประชุม      
7 สถิติย้อนหลัง3ปีงบ       
8 การเขียนโครงการที่หน่วยงานเป้นผู้จัดและการลาไปฝึกอบรม ศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ  
9 TN1  
10 TN2  
11 TN3    โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02-328-6901-19